Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

TIZANIDIN ORION

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 2 mg  30 fol  4.32€  0.14€/kpl  substitution-group
tabletti 2 mg  100 fol  13.32€  0.13€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  30 fol  7.91€  0.26€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  100 fol  23.34€  0.23€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Titsanidiini, joka kuuluu lihasrelaksantteihin eli lihasjännitystä vähentäviin aineisiin.
Käyttötarkoitus Lääke lievittää lisääntynyttä lihasjäykkyyttä eli spastisuutta, jota voi esiintyä MS-taudin eli multippeliskleroosin sekä selkäytimen vammojen ja sairauksien yhteydessä.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkehoito lopetaan yleensä pienentäen annosta asteittan. Lääkettä ei yleensä käytettä lapsilla.
Lääkkeen ottaminen Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kanssa tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä.
Vaikutustapa Titsanidiini vaikuttaa keskushermostossa ja vähentää lihasten jännitystä.
Haittavaikutukset Lääke saattaa aiheuttaa väsymystä, huimausta, verenpaineen laskua ja suun kuivumista. Titsanidiinilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja niiden samanaikaisesta käytöstä on syytä sopia lääkärin kanssa. Alkoholi saattaa voimistaa lääkkeen rauhoittavaa vaikutusta. Autolla ajoa ja koneiden käyttöä pitää välttää, jos lääke aineuttaa uneliaisuutta tai huimausta.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Lääkityksen aikana ei pidä imettää.
Säilytys Säilytä alle 30 °C.
Ulkonäkö Valkoinen tai lähes valkoinen, soikea, litteä, viistoreunainen tabletti. 2 mg: toisella puolella koodi R179 ja toisella puolella jakouurre. 4 mg: toisella puolella koodi R180 ja toisella puolella ristiuurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
ATC-koodi M03BX02

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Tizanidin Orion 2 mg ja 4 mg tabletit

titsanidiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1.  Mitä Tizanidin Orion on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tizanidin Orion -tabletteja
 3.  Miten Tizanidin Orion -tabletteja otetaan
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Tizanidin Orion -tablettien säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Tizanidin Orion on ja mihin sitä käytetään

Vaikuttava aina titsanidiini kuuluu lihasrelaksanttien lääkeryhmään.

Titsanidiinia käytetään jäykkien lihasten rentouttamiseen multippeliskleroosin tai muiden selkäytimeen vaikuttavien sairauksien yhteydessä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tizanidin Orion tabletteja

Älä käytä Tizanidin Orion -tabletteja

 • jos olet allerginen titsanidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on maksaongelmia
 • jos käytät fluvoksamiinia tai siprofloksasiinia.

Titsanidiini ei sovi lapsille tai iäkkäille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Tizanidin Orion ?tabletteja:

 • jos sinulla on munuaissairaus.

Muut lääkevalmisteet ja Tizanidin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee erityisesti seuraavia lääkkeitä:

 • ehkäisytabletteja
 • tiettyjä antibiootteja (norfloksasiini, enoksasiini tai rifampisiini)
 • tiklopidiinia (verisuonitukoksia ehkäisevä lääke)
 • simetidiiniä (ruoansulatuskanavan haavaumiin käytettävä lääke)
 • uneliaisuutta aiheuttavia lääkkeitä, kuten sedatiivit (esim. diatsepaami ja tematsepaami)
 • verenpainelääkkeitä esim. diureetteja, beetasalpaajia tai klonidiinia
 • sydämen rytmiin vaikuttavia lääkkeitä, kuten digoksiinia, amiodaronia, meksiletiiniä, propafenonia
 • sydämen sähköiseen toimintaan vaikuttavia lääkkeitä (QT-ajan pidentyminen, esim. amitriptyliini ja atsitromysiini).

Tupakointi ja Tizanidin Orion

Kerro lääkärille, jos tupakoit. Saatat tarvita suuremman annoksen Tizanidin Orion ?tabletteja, jotta lääke tehoaa.

Tizanidin Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholi saattaa suurentaa uneliaisuuden ja haittavaikutusten riskiä Tizanidin Orion ?hoidon aikana. Älä nauti alkoholia titsanidiinin kanssa, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin juot alkoholia Tizanidin Orion ?hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Tizanidin Orion ?tablettien käyttöä ei suositella raskauden tai imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tizanidin Orion voi joskus aiheuttaa näön sumenemista, uneliaisuutta tai huimausta. Jos näin käy, älä aja autolla tai käytä koneita.

Tizanidin Orion sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että jotkut sokerit eivät sovi sinulle, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän valmisteen ottamista.

3. Miten Tizanidin Orion -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hoito aloitetaan yleensä 2 mg:n kerta-annoksella, mutta lääkäri saattaa suurentaa annosta asteittain. Tällöin vuorokausiannos jaetaan osa-annoksiin. Tarkka annos määräytyy hoitovasteen perusteella.

Kokonaisannos voi olla enintään 36 mg vuorokaudessa.

Jos sinulla on munuaissairaus, annosta saatetaan suurentaa hitaammin ja munuaisten toimintaa voidaan seurata verikokeiden avulla.

Jos otat enemmän Tizanidin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota lääkepakkaus ja pakkausseloste mukaasi, jotta lääkäri näkee, mikä lääke on kyseessä.

Jos unohdat ottaa Tizanidin Orion -tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen aamulla, ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Tizanidin Orion ?tablettien käytön

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu, kun pitkäaikainen Tizanidin Orion ?hoito on lopetettu äkillisesti, etenkin suuria annoksia käyttäneillä potilailla ja potilailla, jotka käyttävät titsanidiinia yhdessä verenpainelääkkeiden kanssa: korkea verenpaine, sydämen tiheälyöntisyys (joka voi aiheuttaa päänsärkyä ja näön sumenemista). Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin lopetat Tizanidin Orion ?tablettien käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille, jos sinulla ilmenee maksavaurion merkkejä, kuten virtsan tummumista tai silmien tai ihon keltaisuutta, tai allergisen reaktion oireita, kuten kasvojen, huulten tai kielen turpoamista, äkillistä hengityksen vinkumista, kutinaa tai nokkosihottumaa.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy yli 1 potilaalla 10:stä)

- Uneliaisuus, väsymys, lihasheikkous

- Suun kuivuminen,vatsavaivat

- Heitehuimaus

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1-10 potilaalla 100:sta)

- Unettomuus tai univaikeudet

- Matala verenpaine

- Pahoinvointi

- Poikkeavat maksa-arvot (todetaan verikokeissa)

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1-10 potilaalla 1 000:sta)

- Sydämen sykkeen lasku

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu titsanidiinia käytettäessä, mutta niiden esiintymistiheys ei ole tiedossa: aistiharhat, sekavuus, kiertohuimaus (pyörrytys), tajuttomuus, maksatulehdus, voimattomuus ja näön sumeneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Tizanidin Orion -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Käyt. viim./EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 ºC.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tizanidin Orion -tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on titsanidiini. Yksi tabletti sisältää 2 mg tai 4 mg titsanidiinia.

Muut aineet ovat vedetön laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tizanidin Orion 2 mg tablettion valkoinen tai lähes valkoinen, soikea, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa on toisella puolella koodi R179 ja toisella puolella jakouurre.

Tizanidin Orion 4 mg tablettion valkoinen tai lähes valkoinen, soikea, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa on toisella puolella koodi R180 ja toisella puolella ristiuurre.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation, Orion Pharma, Orionintie 1, 02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

1.4.2014


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot