Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

TIZANIDIN ORION

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (12.06.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 2 mg  30 fol  4.32€  0.14€/kpl  substitution-group
tabletti 2 mg  100 fol  13.32€  0.13€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  30 fol  7.91€  0.26€/kpl  substitution-group
tabletti 4 mg  100 fol  23.34€  0.23€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Titsanidiini, joka kuuluu lihasrelaksantteihin eli lihasjännitystä vähentäviin aineisiin.
Käyttötarkoitus Lääke lievittää lisääntynyttä lihasjäykkyyttä eli spastisuutta, jota voi esiintyä MS-taudin eli multippeliskleroosin sekä selkäytimen vammojen ja sairauksien yhteydessä.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkehoito lopetaan yleensä pienentäen annosta asteittan. Lääkettä ei yleensä käytettä lapsilla.
Lääkkeen ottaminen Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kanssa tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä.
Vaikutustapa Titsanidiini vaikuttaa keskushermostossa ja vähentää lihasten jännitystä.
Haittavaikutukset Lääke saattaa aiheuttaa väsymystä, huimausta, verenpaineen laskua ja suun kuivumista. Titsanidiinilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja niiden samanaikaisesta käytöstä on syytä sopia lääkärin kanssa. Alkoholi saattaa voimistaa lääkkeen rauhoittavaa vaikutusta. Autolla ajoa ja koneiden käyttöä pitää välttää, jos lääke aineuttaa uneliaisuutta tai huimausta.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Lääkityksen aikana ei pidä imettää.
Säilytys Säilytä alle 30 °C.
Ulkonäkö Valkoinen tai lähes valkoinen, soikea, litteä, viistoreunainen tabletti. 2 mg: toisella puolella koodi R179 ja toisella puolella jakouurre. 4 mg: toisella puolella koodi R180 ja toisella puolella ristiuurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
ATC-koodi M03BX02

PAKKAUSSELOSTE

Tizanidin Orion 2 mg ja 4 mg tabletit
Titsanidiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Tizanidin Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Tizanidin Orion -tabletteja
3. Miten Tizanidin Orion -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tizanidin Orion -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ TIZANIDIN ORION ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Tizanidin Orion -tabletit sisältävät titsanidiinia, joka on lihasrelaksantti.
Titsanidiinia käytetään lievittämään lihasjäykkyyttä ja liikerajoitusta multippeliskleroosin tai selkäydinvamman tai -sairauden yhteydessä.

2. ENNEN KUIN OTAT TIZANIDIN ORION TABLETTEJA

Älä käytä Tizanidin Orion -tabletteja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) titsanidiinille tai Tizanidin Orion -tablettien jollekin muulle aineelle (katso kohta 6)
 • jos sinulla on vakavia maksaongelmia
 • jos käytät fluvoksamiinia tai siprofloksasiinia sisältäviä lääkkeitä

Ole erityisen varovainen Tizanidin Orion -tablettien suhteen

 • jos sinulla on munuaissairaus, sinulle voi riittää pienempi annos
 • titsanidiini voi vaikuttaa maksan toimintaan, joten maksasi toimintaa voidaan seurata erityisesti silloin, jos sinulla ilmenee esimerkiksi selittämätöntä pahoinvointia, väsymystä tai ruokahaluttomuutta tai ihon ja silmien keltaisuutta
 • jos sinulla on sydänvaivoja kuten sepelvaltimotauti, säännöllisiä kliinisiä laboratoriotutkimuksia ja EKG-tutkimuksia suositellaan titsanidiinihoidon aikana.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Ennen kuin otat Tizanidin Orion -tabletteja, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia
lääkkeitä tai luontaistuotteita.

Tizanidin Orion -tabletteja tulee käyttää varoen, jos käytät

 • verenpainelääkkeitä, beetasalpaajia tai astmalääkkeitä tai diureetteja tai digoksiinia, sillä titsanidiini voi alentaa verenpainetta entisestään
 • sydämen rytmiin vaikuttavia lääkkeitä, kuten amiodaronia, meksiletiiniä, propafenonia, simetidiiniä, enokaksiinia, norfloksasiinia, pefloksasiinia, rofekoksibia tai tiklopidiinia tai eräitä malaria- tai sienilääkkeitä
 • alkoholia tai sedatiiveja, sillä ne saattavat voimistaa Titzanidin Orion -tablettien rauhoittavaa vaikutusta
 • ehkäisytabletteja.

Raskaus ja imetys

Älä ota Tizanidin Orion -tabletteja, jos olet raskaana, tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta.
Älä ota Tizanidin Orion -tabletteja, jos imetät.
Neuvottele lääkärin kanssa lääkkeen käytöstä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tizanidin Orion voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta ja saattaa vaikuttaa tarkkaavaisuuteen. Jos näin käy, älä aja autolla tai käytä koneita.

Tärkeää tietoa Tizanidin Orion tablettien sisältämistä aineista

Nämä tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että jotkut sokerit eivät sovi sinulle, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän valmisteen ottamista.

3. MITEN TIZANIDIN ORION -TABLETTEJA OTETAAN

Ota Tizanidin Orion -tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tablettien oton ajankohdat ja annosvälit on määritelty sinun tarpeisiisi, joten ota tabletit juuri siten, kuin lääkärisi on määrännyt.

Aikuiset ja iäkkäät potilaat:
Hoito aloitetaan yleensä yhdellä 2 mg:n tabletilla päivässä, ja lääkäri suurentaa annosta asteittain, kunnes oireesi ovat helpottuneet.

Tizanidin Orion -tablettien annosta ei tule suurentaa useammin kuin 3–4 päivän välein.
Tavanomainen vuorokausiannos on enintään 24 mg (12 kappaletta 2 mg:n tablettia tai 6 kappaletta 4 mg:n tablettia).
Älä ota enempää kuin 36 mg vuorokaudessa (18 kappaletta 2 mg:n tablettia tai 9 kappaletta 4 mg:n tablettia 24 tunnin aikana).

Käy kaikilla sovituilla vastaanottokäynneillä, jotta lääkäri voi seurata vointisi kehittymistä.

Munuaissairaus:
Hoito aloitetaan yhdellä 2 mg:n tabletilla vuorokaudessa. Lääkäri antaa ohjeet, kuinka annosta suurennetaan.

Maksasairaus:
Älä ota Tizanidin Orion-tableteja, jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Lapset ja nuoret:
Tizanidin Orion-tablettien käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille.

Jos otat enemmän Tizanidin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Älä koskaan ylitä sinulle määrättyä annosta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471977, vaihde 09-4711), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, vaikka se olisi tyhjä. Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, verenpaineen lasku, pidentymistä QT-ajassa (tietty jakso elektrokardiogrammissa EKG:ssa) pupillien pieneneminen, heitehuimaus, hengitysvaikeudet, levottomuus, uneliaisuus tai kooma.

Jos unohdat ottaa Tizanidin Orion -tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Tizanidin Orion –tablettien käytön

Älä lopeta Tizanidin Orion -tablettien käyttöä ilman lääkärin lupaa. Jollei lääkärisi toisin määrää, käyttö tulee lopettaa pienentämällä annosta vähitellen, varsinkin jos olet käyttänyt suuria annoksia. Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa esimerkiksi sydämen tiheälyöntisyyttä ja nostaa verenpainetta, mikä voi vakavissa tapauksissa johtaa aivohalvaukseen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Tizanidin Orion -tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla ilmenee seuraavassa lueteltuja sivuvaikutuksia, jotka ovat jatkuvia tai häiritseviä.

Ihottuma tai kutina viittaavat allergiseen reaktioon. Lopeta tablettien käyttö välittömästi ja hakeudu lääkäriin tai sairaalaan.

Yleiset haittavaikutukset: (havaitaan 1–10 käyttäjällä 100:sta)

 • uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus
 • verenpaineen lasku, matala verenpaine, korkean verenpaineen nousu
 • sydämen sykkeen lasku
 • sydämen tiheälyöntisyys
 • suun kuivuminen

Harvinaiset haittavaikutukset: (havaitaan 1–10 käyttäjällä 10 000:sta)

 • univaikeudet, unettomuus
 • allergiset reaktiot, kuten ihottuma ja kutina
 • aistiharhat
 • lihasheikkous
 • maksaentsyymien pitoisuuden nousu
 • pahoinvointi, maha- tai suolivaivat

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset: (havaitaan harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta)

 • maksasairaudet, maksavauriot

Tuntemattomat haittavaikutukset (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • QT-ajan pidentyminen [tietty jakso elektrokardiogrammissa (EKG:ssa)]
 • näköhäiriöt
 • päänsärky
 • liikehäiriöt
 • ahdistuneisuus
 • ruokahaluttomuus
 • sekavuustila

Tärkeää: Jos sinulla ilmenee äkillistä ruokahaluttomuutta, ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta tai kipua tai turvotusta palleassa (rintakehän ja vyötärön välissä), ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. TIZANIDIN ORION -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 30 °C.
Älä käytä Tizanidin Orion -tabletteja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Tizanidin Orion -tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on titsanidiini. Yksi tabletti sisältää 2 mg tai 4 mg titsanidiinia.
Muut aineet ovat vedetön laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tizanidin Orion 2 mg tabletti on valkoinen tai lähes valkoinen, soikea, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa on toisella puolella koodi R179 ja toisella puolella jakouurre.
Tizanidin Orion 4 mg tabletti on valkoinen tai lähes valkoinen, soikea, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa on toisella puolella koodi R180 ja toisella puolella ristiuurre.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Tizanidin Orion 2 mg:n ja 4 mg:n tabletit on pakattu PVC-PVDC/ alumiini-läpipainopakkauksiin.

Pakkauskoot: 15, 20, 30, 100 ja 120 tablettia.

Myyntiluvan haltija
Orion Corporation, Orionintie 1,02200 Espoo

Valmistaja
Orion Corporation, Orion Pharma, Orionintie 1, 02200 Espoo

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Iso-Britannia: Tizanidine 2mg & 4 mg Tablets
Italia: Navizan 2 mg & 4 mg compresse
Bulgaria: Sizolan 2mg, 4mg ?a??e??a
Puola: Tizanor
Itävalta: Tizanidin betapharm 2mg & 4mg Tabletten
Romania: Sizolan 2mg, 4mg comprimate
Unkari: Tizanidin Orion
Suomi: Tizanidin Orion
Irlanti: Tizanidine Dr. Reddy’s 2mg & 4 mg Dr. Reddy’s Tablets

Pakkausseloste tarkistettu
8.8.2011


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot