Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

COMFORA

Nordic Drugs AB, sivuliike Suomessa
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (07.08.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 595 mg  60 kpl  18.34€     
tabletti, kalvopäällysteinen 595 mg  180 kpl  44.58€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Glukosamiini, jota on tablettia kohden 595 mg.
Käyttötarkoitus Valmistetta käytetään polven nivelrikon oireiden lievitykseen, kun oireilu on lievää tai keskivaikeaa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Tavanomainen aloitusannos on 1 tabletti 2 kertaa päivässä, tai vaihtoehtoisesti koko annos kerta-annoksena päivällä. Kun oireet ovat lievittyneet, voidaan annos pienentää yhteen tablettiin päivässä.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään vesilasillisen kera aterian yhteydessä tai tyhjään vatsaan.
Vaikutustapa Glukosamiini on kehon oma aine, joka muodostuu glukoosista eli tietystä sokerityypistä. Keho tarvitsee glukosamiinia nivelnesteen syntyyn ja rustokudoksen ylläpitoon.
Haittavaikutukset Haittavaikutukset ovat melko harvinaisia. Joskus on ilmaantunut muun muassa päänsärkyä, uneliaisuutta, mahakipuja, ruoansulatushäiriöitä, närästystä, ripulia, ummetusta ja pahoinvointia. Harvemmin on esiintynyt ihottumaa tai ihon punoitusta tai kutinaa.
Raskaus ja imetys Käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella, koska lääkkeen vaikutuksia näissä yhteyksissä ei tunneta riittävän tarkoin.
Säilytys Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Ulkonäkö Tabletti on keltainen, pitkulainen.
ATC-koodi M01AX05

Comfora 595 mg kalvopäällysteiset tabletit

Glukosamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Comfora on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Comforaa
3. Miten Comforaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Comforan säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ COMFORA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Comforaa käytetään lievän tai keskivaikean polven nivelrikon (artroosi) oireiden lievitykseen.

Glukosamiini on kehon oma aine, joka muodostuu glukoosista (sokerityyppi). Keho tarvitsee glukosamiinia muodostaakseen suurempia molekyylejä, joita esiintyy esimerkiksi nivelnesteessä ja rustossa.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT COMFORAA

Älä käytä Comforaa

 • jos olet allerginen (yliherkkä) glukosamiinille tai Comforan jollekin muulle aineelle,
 • jos olet allerginen (yliherkkä) äyriäisille, sillä vaikuttava aine glukosamiini on peräisin äyriäisistä.

Ole erityisen varovainen Comforan suhteen

 • jos sinulla on sokeritauti (diabetes), sinun tulee keskustella lääkärisi kanssa, ennen kuin alat käyttämään Comforaa, ja mahdollisesti sinun verensokeriarvosi tulee tarkistaa useammin hoidon alussa.
 • jos tiedät, että sinulla on sydän- ja verisuonitaudin tunnettu vaaratekijä, sinun tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen Comforan käyttämistä, ja veren rasva-arvot tulisi ehkä tarkistaa.
 • jos sinulla on astma, Comfora-hoito saattaa pahentaa astmaoireitasi.
 • Comforaa ei pitäisi käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille.
 • Lopeta Comforan käyttö ja hakeudu lääkäriin välittömästi, jos saat angioedeeman oireita, kuten
  • kasvojen, kielen tai nielun turvotusta
  • nielemisvaikeuksia
  • nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Varovaisuutta tulee noudattaa, jos Comforan kanssa on käytettävä muita lääkkeitä, erityisesti veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä (esimerkiksi varfariinia tai asenokumarolia) ja tetrasykliinejä (antibiootti). Kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Kumariiniantikoagulanttien (esim. varfariini ja asenokumaroli) vaikutuksen voimistumista on havaittu, kun niitä on käytetty samanaikaisesti glukosamiinin kanssa. Tämän vuoksi potilaita, jotka saavat sekä kumariiniantikoagulanttia että glukosamiinia, tulee tarkkailla erityisen huolellisesti, kun glukosamiinihoito aloitetaan tai lopetetaan.

Raskaus ja imetys
Älä käytä Comforaa, jos olet raskaana tai imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Comfora ei todennäköisesti vaikuta kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita, mutta uneliaisuus ja päänsärky ovat yleisiä haittavaikutuksia.
Olet itse vastuussa päätöksestä, oletko kunnossa ajaaksesi moottoriajoneuvoa tai suorittaaksesi erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä. Lääkkeitten käyttösi on yksi tekijä, joka voi heikentää suorituskykyäsi edellä mainituissa tehtävissä johtuen lääkkeitten vaikutuksista ja/tai haittavaikutuksista. Näitä vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu tämän selosteen muissa osissa. Lue sen vuoksi koko tämä seloste. Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tärkeää tietoa Comforan sisältämistä aineista
Comfora sisältää 130 mg kaliumia per tabletti. Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista, jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus.

Väriaine paraoranssi FCF (E 110) voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. MITEN COMFORAA KÄYTETÄÄN

Käytä Comforaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen aloitusannos on 1 tabletti 2 kertaa päivässä. Vaihtoehtoisesti koko annos voidaan ottaa kerta-annoksena päivällä. Kun oireet ovat lievittyneet, voidaan annos pienentää yhteen tablettiin päivässä.

Niele tabletti vesilasillisen kera.

Jos otat enemmän Comforaa kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren määrän lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puh (09) 471 977, saadaksesi neuvoja ja riskiarvion.

Glukosamiiniyliannostuksen merkkejä ja oireita voivat olla päänsärky, huimaus, sekavuus, nivelkipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli tai ummetus. Lopeta glukosamiinin käyttö, jos yliannostuksen oireita ilmenee.

Jos unohdat ottaa Comforaa
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Comforakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Raportoidut haittavaikutukset ovat olleet lieviä ja tavallisesti ohimeneviä.

Yleiset (esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): päänsärky, uneliaisuus, mahakivut, dyspepsia (ruoansulatuskanavan yläosien vaiva, esimerkiksi närästys), ripuli, ummetus, pahoinvointi.

Melko harvinaiset (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta): ihottuma, kutina, ihon punoitus.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Kasvojen, kielen tai nielun turvotus (angioedeema, katso kohta Ole erityisen varovainen Comforan suhteen); nokkosihottuma; nilkkojen, säärien ja jalkoen turvotus; astma tai astman paheneminen; huimaus; oksentelu, maksaentsyymien nousu ja keltaisuus sekä diabetesta sairastavilla potilailla verensokerin hallinnan huononeminen.

Erittäin harvoin on ilmoitettu tapauksista, joissa veren kolesteroliarvot ovat kohonneet.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. COMFORAN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se on mainittu merkinnän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Comfora sisältää

 • Vaikuttava aine on glukosamiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää glukosamiinisulfaatti-kaliumkloridia määrän, joka vastaa 595 mg:aa glukosamiinia.
 • Muut aineet tabletin ytimessä ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, krospovidoni, magnesiumstearaatti.
 • Muut aineet kalvopäällysteessä ovat Opadry-keltainen, joka koostuu seuraavista aineista: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli, talkki, kinoliinikeltainen alumiinilakka (E 104), paraoranssi FCF alumiinilakka (E 110), keltainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tabletit ovat keltaisia ja pitkulaisia (pituus 19,6 mm, leveys 9,1 mm).

Muovipurkki (polyeteeniä), jossa on 60, 180 tai 400 tablettia.
PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaus, jossa on 60, 90 tai 180 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Ruotsi
e-mail: info@nordicdrugs.se

Valmistaja
QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö, Ruotsi

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 8.2.2011


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot