Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

ZOPINOX

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (07.08.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg  10 fol  2.76€  0.28€/kpl  substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg  30 kpl  4.43€    substitution-group
tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg  100 kpl  11.39€    substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Tsopikloni, joka on bentsodiatsepiinin tavoin vaikuttava lääkeaine.
Käyttötarkoitus Lyhytaikaisen unettomuuden hoito. Unettomuutta voidaan helpottaa myös lääkkeettömillä keinoilla, joista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Heillä käytetään tavallista pienempiä annoksia. Lääkettä ei käytetä lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että lääkettä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään kaksi-neljä viikkoa. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään nesteen kera. Lääke otetaan juuri ennen nukkumaan menoa, sillä sen vaikutus alkaa nopeasti.
Vaikutustapa Tsopikloni vaikuttaa aivoissa siten, että se väsyttää ja edistää nukahtamista ja nukkumista.
Haittavaikutukset Satunnaisessa käytössä lääkkeellä on vähän haittavaikutuksia. Se voi aiheuttaa kitkerän metallin makua suussa ja suun kuivumista. Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Unilääkkeiden käyttöön voi liittyä päiväaikaista väsymystä, muistihäiriöitä ja vanhuksilla kaatuilua. Lääke voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä, mitä alkoholi voimistaa. Lääkkeen käytön yhteydessä pitää välttää alkoholin käyttöä. Alkoholi, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Tsopiklonia ei pidä käyttää, jos käyttää sienilääkkeitä. Muista mahdollisista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.
Säilytys Säilytä alle 25 °C alkuperäisessä pakkauksessa, valmiste on herkkä valolle ja kosteudelle.
Ulkonäkö Valkoinen tai melkein valkoinen, kapselin muotoinen, jakouurteellinen tabletti, jossa koodi ZCF.
ATC-koodi N05CF01

PAKKAUSSELOSTE
Zopinox 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Tsopikloni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
• Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa selvitetään:
1. Mitä Zopinox on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Zopinoxia
3. Miten Zopinoxia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Zopinoxin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ ZOPINOX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Zopinoxin vaikuttava aine on tsopikloni. Tsopikloni on syklopyrrolonien ryhmään kuuluva unilääke.

Tsopiklonia käytetään tilapäisen unettomuuden hoidossa. Se edistää uneen vaipumista, vähentää yöllisiä heräämisiä, sekä parantaa unen laatua unettomuudesta kärsivillä henkilöillä.

Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ZOPINOXIA

Älä käytä Zopinoxia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle tai Zopinoxin jollekin muulle aineelle
 • jos sinulla on pitkittyneitä unenaikaisia hengityskatkoksia (uniapnea)
 • jos sinulla on todettu vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos sairastat myasthenia gravis -sairautta

Ole erityisen varovainen Zopinoxin suhteen

 • jos sinulla on todettu maksan vajaatoiminta tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on tai on ollut jokin psykiatrinen sairaus
 • jos sinulla on tai on ollut päihdeongelma tai lääkeriippuvuus.

Kerro lääkärillesi, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua. Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä, että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Tsopiklonilla tunnetaan yhteisvaikutuksia monien muiden lääkeaineiden kanssa. Joidenkin lääkkeiden tai Zopinoxin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti.

Lääkeaineryhmiä, jotka lisäävät tsopiklonin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta ja yhteiskäyttö voi vahvistaa Zopinoxin tehoa ovat esim.:

 • unilääkkeet
 • rauhoittavat lääkkeet
 • masennuslääkkeet
 • psykoosien hoitoon käytetyt lääkkeet
 • epilepsialääkkeet
 • voimakkaat kipulääkkeet
 • väsyttävät antihistamiinit (allergian oireita lievittävät lääkkeet)
 • antibiootit erytromysiini ja klaritromysiini
 • sieni-infektiolääkkeet ketokonatsoli ja itrakonatsoli
 • viruslääke ritonaviiri.

Zopinoxin tehoa heikentävät:

 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • epilepsialääkkeet karbamatsepiini, fenobarbitaali ja fenytoiini
 • mielialalääkkeenä ja univaikeuksiin käytetty mäkikuisma.

Mahan tyhjentymisnopeutta muuttavat lääkeaineet esim. ulostuslääkkeet voivat vaikuttaa tsopiklonin, kuten muidenkin suun kautta otettavien lääkkeiden imeytymiseen ja vaikutuksen alkamiseen.

Vältä alkoholin käyttöä, koska vaikutukset keskushermostoon voivat voimistua.

Muista mainita Zopinoxin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Zopinoxin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Zopinoxia ei tule käyttää raskauden aikana. Lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin, jos tulet raskaaksi hoidon aikana.
Älä imetä, kun käytät tätä lääkettä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zopinox saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä, joten autolla ajoa ja koneiden käyttöä pitää välttää. Reaktiokyky saattaa olla heikentynyt erityisesti silloin, jos ei ole nukkunut normaalia tuntimäärää. Riski ajokyvyn heikkenemiseen kasvaa, jos alkoholia on käytetty illalla samanaikaisesti.

3. MITEN ZOPINOXIA KÄYTETÄÄN

Ota Zopinoxia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille on 7,5 mg otettuna ennen nukkumaanmenoa. Koska lääkkeen väsyttävä vaikutus ilmaantuu nopeasti (15–20 minuutissa), lääke tulisi ottaa välittömästi ennen nukkumaanmenoa.
Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.
Jos Zopinoxin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.
Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.
Valmisteen käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.
Zopinox-lääkemääräystä ei voi uusia puhelimitse.

Tärkeää
Zopinox-tabletteja ei yleensä pidä käyttää yhtäjaksoisesti neljää viikkoa pidempää aikaa, koska pitkäaikainen käyttö saattaa lisätä sietokykyä ja aiheuttaa riippuvuutta.

Jos käytät enemmän Zopinoxia kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471977, vaihde 09-4711), jos otat tai joku muu ottaa, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.
Yliannostus johtaa liialliseen keskushermoston lamaantumiseen vaihdellen uneliaisuudesta syvään tajuttomuuteen yliannoksen suuruuden mukaan. Alkoholi ja muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet lisäävät tsopiklonin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.
Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos lopetat Zopinoxin käytön

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vierotusoireita. Annosta pienennetään asteittain lääkärin ohjeen mukaan.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Zopinox voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • väsymys lääkkeen ottoa seuraavana aamuna
 • suun kuivuminen, metallinen, kitkerä maku suussa

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • päänsärky, huimaus
 • pahoinvointi, oksentelu, ylävatsavaivat

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1000:sta):

 • aggressiivisuus, sekavuus, ärtyneisyys, käyttäytymishäiriöt, joihin voi liittyä tilapäinen muistinmenetys, hallusinaatiot, painajaisunet, unissakävely
 • ihottumat, kutina
 • allergiset reaktiot

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin kaikista hoidon aikana mahdollisesti esiintyvistä haittavaikutuksista.

5. ZOPINOXIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa, koska valmiste on herkkä valolle ja kosteudelle.
Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Zopinox sisältää

- Vaikuttava aine on tsopikloni, jota on 7,5 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat esim. tablettiytimen apuaineet mannitoli, maissitärkkelys, povidoni, selluloosa (mikrokiteinen) ja magnesiumstearaatti. Tabletin kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, sakkaroosi, titaanidioksidi (E 171), polysorbaatti 80, glyseroli ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, kalvopäällystetty, kapselin muotoinen (5 x 10 mm), jakouurteellinen tabletti, jossa koodi ZCF.

Myyntiluvan haltija:
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja:
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu
1.10.2009


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot