Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

TYRAZOL

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 5 mg  100 kpl  7.98€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Karbimatsoli.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään, kun tyroksiinia eli kilpirauhashormonia erittyy liikaa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan suurehkolla annoksella, jota jatkossa yleensä pienennetään. Hoito-ohjetta on pyrittävä noudattamaan mahdollisimman tarkoin.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään nesteen kera.
Vaikutustapa Lääke hillitsee liian voimakkaasti toimivan kilpirauhasen toimintaa, jolloin hormonin vaikutukset elimistöön vähenevät.
Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa mm. pahoinvointia, päänsärkyä, nivelkipuja, hiusten lähtöä sekä erilaisia iho-oireita. Harvinainen, mutta vakava haittavaikutus on veren valkosolujen väheneminen. Jos hoidon aikana ilmaantuu selittämätöntä kuumetta ja kurkkukipua, tulee tästä ilmoittaa lääkärille.
Raskaus ja imetys Lääkettä saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin huolellisessa seurannassa, ettei lääke pääsisi vaikuttamaan sikiön kilpirauhasen kehitykseen. Imetyksestä lääkityksen aikana kannattaa myös neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Huoneenlämpö (+15 - +25 °C).
Ulkonäkö Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, koodi ORN 276.
ATC-koodi H03BB01

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tyrazol 5 mg tabletit

karbimatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Tyrazol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tyrazol-valmistetta
 3. Miten Tyrazol-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Tyrazol-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Tyrazol on ja mihin sitä käytetään

Tyrazol-valmisteen vaikuttava aine, karbimatsoli, on kilpirauhasen toimintaa estävä aine. Vaikutus välittyy karbimatsolista kilpirauhasessa syntyvän metimatsolin kautta, joka estää jodin sitoutumista kilpirauhashormoniin.

Lääkkeen vaikutus ilmenee hitaasti; normaalin kilpirauhastoiminnan saavuttaminen vie yli kuukauden. Tämä johtuu elimistössä jo olevien kilpirauhashormonien hitaasta poistumisesta.

Tyrazol-valmistetta käytetään kilpirauhasen liikatoiminnan (tyreotoksikoosi) hoitona, lääkityksenä ennen kilpirauhasleikkausta ja lääkityksenä ennen radiojodihoitoa ja sen jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tyrazol-valmistetta

Älä ota Tyrazol-valmistetta

 • jos olet allerginen karbimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on luuytimen toimintahäiriö
 • jos sinulla on struuma, johon ei liity kilpirauhasen liikatoimintaa
 • jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tyrazol-valmistetta

 • jos sinulla on todettu maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla esiintyy kuumeilua, kurkkukipua ja yleiskunnon heikkoutta
 • jos sinulla on struuma rintakehän sisällä.

Kerro lääkärille, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Tyrazol

Tyrazol-valmisteen sisältämällä karbimatsolilla on yhteisvaikutuksia eräiden muiden lääkeaineiden, kuten varfariinin (verenohennuslääke), prednisolonin (kortisoni), digoksiinin (sydänlääke) ja tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa. Tyrazol-hoito saattaa vaikuttaa myös diabeteslääkityksen annostarpeeseen. Kilpirauhasen liika- ja vajaatoiminta vaikuttavat teofylliinin (hengitysteiden lääke) ja beetasalpaajien (sydän- ja verenkiertoelimistön lääke) pitoisuuksiin elimistössä. Näiden lääkkeiden annosta on tarvittaessa muutettava.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Muista mainita Tyrazol-valmisteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Tyrazol-tabletteja voi käyttää myös raskauden aikana, vaikka karbimatsolin ja sen vaikuttavan metaboliitin metimatsolin tiedetään läpäisevän istukan. Karbimatsolin ja metimatsolin on raportoitu yksittäistapauksissa aiheuttaneen sikiössä epämuodostumia. Epämuodostumisriskin yleisyyttä ei tunneta. Epämuodostumariskin takia karbimatsolihoidon hyötyjä äidille ja toisaalta sen haittoja sikiölle tulisi punnita harkittaessa karbimatsolin käyttöä raskauden aikana. Lääkkeen annostusta on pienennettävä raskauden edetessä lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Noin neljä viikkoa ennen laskettua aikaa lääkitys lopetetaan.

Imetys

Vaikka karbimatsoli ja metimatsoli erittyvät ihmisen rintamaitoon, Tyrazol-tabletteja voi käyttää myös imetyksen aikana, mikäli päivittäinen annos ei ylitä 15 mg:aa (3 tablettia). Rintamaidon mukana imeväiseen siirtyvää lääkeainemäärää voidaan huomattavasti vähentää, mikäli 2–4 tuntia lääkkeen otosta erittynyttä maitoa ei käytetä, koska rintamaidon sisältämät lääkeainepitoisuudet ovat tuolloin korkeimmillaan.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tyrazol-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Tyrazol-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Alkuannos on tavallisesti 2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa, vaikeammissa tapauksissa 3 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Selvä vaikutus havaitaan 1–3 viikon hoidon jälkeen, ja kilpirauhastoiminta normalisoituu yleensä 1–3 kuukaudessa. Tämän jälkeen annosta tulee pienentää. Ylläpitoannos on yksilöllinen.

Käyttö lapsille

Suositeltu aloitusannos lapsilla on 1 tabletti 3 kertaa vuorokaudessa.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Jos otat enemmän Tyrazol-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen vaikutukset ovat pitkälle samoja kuin kohdassa 4 luetellut oireet. Pitkään kestänyt yliannostus voi johtaa kilpirauhasen vajaatoimintaan.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Tyrazol-valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä riittävästi.

Jos lopetat Tyrazol-valmisteen oton

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Karbimatsolin tunnettuja haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, päänsärky, nivelkivut, hiustenlähtö sekä erilaiset iho-oireet (ihottumat, kutina, punoitus).

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat maksahaitat, mm. maksa?arvojen suureneminen, maksatulehdus ja sappiteiden tukoksesta johtuva keltaisuus, verisuonitulehdus, pitkäaikaiset iho?oireet, munuaistaudin oireet, imusolmukkeiden suureneminen sekä insuliinivasta?aineiden muodostus, johon on liittynyt paastoverensokeriarvojen pienenemistä.

Karbimatsolin aiheuttamia vakavia haittavaikutuksia ovat verenkuvan muutokset. Tästä syystä potilaan verenkuvaa seurataan laboratoriokokein parin ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Agranulosytoosia (= veren jyvässolujen kato) esiintyy noin 0,1–0,5 %:lla potilaista.

Agranulosytoosi lisää tulehdusherkkyyttä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on seuraavia oireita: kuume, suun ja nielun tulehdukset ja heikko yleiskunto.

Alla on lueteltu muita karbimatsolihoidon yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia. Saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä yleisyyden arviointiin.

 • angioedeema, joka ilmenee esimerkiksi kasvojen tai kielen äkillisenä turvotuksena
 • hermotulehdus, tuntoharhat, laaja-alainen ääreishermojen sairaus, makuaistin puutos
 • kuulon heikkeneminen, tinnitus (korvien soiminen)
 • verenvuoto
 • äkillinen sylkirauhasten turpoaminen
 • vakavat ihoreaktiot mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä, valoallerginen ihotulehdus
 • lihaskipu, lihassairaus, nivelturvotus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www?sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus? ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Tyrazol-valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tyrazol sisältää

 • Vaikuttava aine on karbimatsoli, jota on 5 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm, koodi ORN 276. Pakkauskoko: 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.2.2016


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot