Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu kevään aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

TYRAZOL

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (23.04.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 5 mg  100 kpl  7.98€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Karbimatsoli.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään, kun tyroksiinia eli kilpirauhashormonia erittyy liikaa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan suurehkolla annoksella, jota jatkossa yleensä pienennetään. Hoito-ohjetta on pyrittävä noudattamaan mahdollisimman tarkoin.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään nesteen kera.
Vaikutustapa Lääke hillitsee liian voimakkaasti toimivan kilpirauhasen toimintaa, jolloin hormonin vaikutukset elimistöön vähenevät.
Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa mm. pahoinvointia, päänsärkyä, nivelkipuja, hiusten lähtöä sekä erilaisia iho-oireita. Harvinainen, mutta vakava haittavaikutus on veren valkosolujen väheneminen. Jos hoidon aikana ilmaantuu selittämätöntä kuumetta ja kurkkukipua, tulee tästä ilmoittaa lääkärille.
Raskaus ja imetys Lääkettä saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin huolellisessa seurannassa, ettei lääke pääsisi vaikuttamaan sikiön kilpirauhasen kehitykseen. Imetyksestä lääkityksen aikana kannattaa myös neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Huoneenlämpö (+15 - +25 °C).
Ulkonäkö Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, koodi ORN 276.
ATC-koodi H03BB01

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Tyrazol 5 mg tabletti
karbimatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Tyrazol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tyrazolia
 3. Miten Tyrazolia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Tyrazolin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  1. Mitä Tyrazol on ja mihin sitä käytetään

  Tyrazolin vaikuttava aine, karbimatsoli, on kilpirauhasen toimintaa estävä aine. Vaikutus välittyy karbimatsolista kilpirauhasessa syntyvän metimatsolin kautta, joka estää jodin sitoutumista kilpirauhashormoniin.

  Lääkkeen vaikutus ilmenee hitaasti; normaalin kilpirauhastoiminnan saavuttaminen vie yli kuukauden. Tämä johtuu elimistössä jo olevien kilpirauhashormoneiden hitaasta poistumisesta.

  Tyrazolia käytetään kilpirauhasen liikatoiminnan (tyreotoksikoosi) hoitona, lääkityksenä ennen kilpirauhasleikkausta ja lääkityksenä ennen radiojodihoitoa ja sen jälkeen.

  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tyrazolia

  Älä ota Tyrazolia

  • jos olet allerginen karbimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
  • jos sinulla on luuytimen toimintahäiriö
  • jos sinulla on struuma, johon ei liity kilpirauhasen ylitoimintaa
  • jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta.

  Ole erityisen varovainen Tyrazolin suhteen

  • jos sinulla on todettu maksan tai munuaisten vajaatoiminta
  • jos sinulla esiintyy kuumeilua, kurkkukipua ja yleiskunnon heikkoutta.

  Kerro lääkärille, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

  Muut lääkevalmisteet ja Tyrazol

  Tyrazolin sisältämällä karbimatsolilla on yhteisvaikutuksia eräiden muiden lääkeaineiden, kuten varfariinin (verenohennuslääke) ja tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa. Tyrazol-hoito saattaa vaikuttaa myös diabeteslääkityksen annostarpeeseen.

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä. Muista mainita Tyrazolin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

  Raskaus ja imetys

  Neuvottele lääkärin kanssa ennen minkään lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetät.

  Raskaus
  Tyrazol-tabletteja voidaan käyttää myös raskauden aikana, vaikka karbimatsolin ja sen vaikuttavan metaboliitin metimatsolin tiedetään läpäisevän istukan. Karbimatsolin ja metimatsolin on raportoitu yksittäistapauksissa aiheuttaneen sikiössä epämuodostumia. Epämuodostumisriskin yleisyyttä ei tunneta. Epämuodostumariskin takia karbimatsolihoidon hyötyjä äidille ja toisaalta sen haittoja sikiölle tulisi punnita harkittaessa karbimatsolin käyttöä raskauden aikana. Lääkkeen annostusta on pienennettävä raskauden edetessä lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Noin neljä viikkoa ennen laskettua aikaa lääkitys lopetetaan.

  Imetys
  Vaikka karbimatsoli ja metimatsoli erittyvät äidinmaitoon, Tyrazol-tabletteja voidaan käyttää myös imetyksen aikana, mikäli päivittäinen annos ei ylitä 15 mg:aa (3 tablettia). Äidinmaidon mukana imeväiseen siirtyvää lääkeainemäärää voidaan huomattavasti vähentää, mikäli 2–4 tuntia lääkkeen otosta erittynyttä maitoa ei käytetä, koska äidinmaidon sisältämät lääkeainepitoisuudet ovat tuolloin korkeimmillaan.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Tyrazol ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

  3. Miten Tyrazolia otetaan

  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt.Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos ole epävarma.

  Alkuannos on tavallisesti 2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa, vaikeammissa tapauksissa 3 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Selvä vaikutus havaitaan 1–3 viikon hoidon jälkeen, ja kilpirauhastoiminta normaalistuu yleensä 1–3 kuukaudessa. Tämän jälkeen annosta tulee pienentää. Ylläpitoannos on yksilöllinen.

  Käyttö lapsille

  Suositeltu aloitusannos lapsilla on 1 tabletti 3 kertaa vuorokaudessa.

  Jos otat enemmän Tyrazolia kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi, ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

  Yliannostuksen vaikutukset ovat pitkälle samoja kuin kohdassa 4. Mahdolliset haittavaikutukset luetellut oireet. Pitkään kestänyt yliannostus voi johtaa kilpirauhasen vajaatoimintaan.

  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

  Jos unohdat ottaa Tyrazolia

  Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä riittävästi.

  Jos lopetat Tyrazolin oton

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Karbimatsolin tunnettuja haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, päänsärky, nivelkivut, hiustenlähtö, iho-oireet (ihottumat, kutina, punoitus) ja imusolmukkeiden suureneminen.

  Harvinaisia haittavaikutuksia ovat maksahaitat, mm. maksa arvojen suureneminen, maksatulehdus ja sappiteiden tukoksesta johtuva keltaisuus, verisuonitulehdus, pitkäaikaiset iho oireet, munuaistaudin oireet sekä insuliinivasta aineiden muodostus, johon on liittynyt paastoverensokeriarvojen pienenemistä.

  Karbimatsolin aiheuttamia vakavia haittavaikutuksia ovat verenkuvan muutokset. Tästä syystä potilaan verenkuvaa seurataan laboratoriokokein parin ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Agranulosytoosia (= veren jyvässolujen kato) esiintyy noin 0,1–0,5 %:lla potilaista. Agranulosytoosi lisää tulehdusherkkyyttä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on seuraavia oireita: kuume, suun ja nielun tulehdukset ja heikko yleiskunto.

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

  5. Tyrazolin säilyttäminen

  Säilytä huoneenlämmössä (+15 – +25 °C).

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Tyrazol sisältää

  • Vaikuttava aine on karbimatsoli, jota on 5 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys ja magnesiumstearaatti.

  Lääkevalmisteen kuvaus

  Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm, koodi ORN 276.

  Myyntiluvan haltija

  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja

  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Pakkausseloste tarkistettu

  6.9.2012


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot