Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

TRIPTYL

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (12.06.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg  100 kpl  15.48€     
tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg  100 kpl  15.48€     
tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg  30 kpl  7.48€     
tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg  100 kpl  15.48€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Amitriptyliini.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään masennuksen eri ilmenenismuotojen ja niihen liittyvän unettomuuden hoitoon. Sitä käytetään myös hermostoperäiseen kipuun, fibromyalgiaan ja lisälääkkeenä erilaisiin tukielinten kipuihin sekä ehkäisemään migreeniä ja lihasjännityspäänsärkyä.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee riippuen oireiden voimakkuudesta sekä potilaan iästä ja muista yksilöllisistä ominaisuuksista.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään vesilasillisen kera. Suun ja hampaiden kunnosta on huolehdittava lääkityksen aikana haittavaikuttuksena esiintyvän suun kuivumisen vuoksi reikiintymisvaaran takia.
Vaikutustapa Lääke kuuluu trisyklisiin masennuslääkkeisiin. Se vaikuttaa keskushermostoon siten, että aivojen ja hermojen toimintaa säätelevien välittäjäaineiden (mm. noradrenaliini ja serotoniini) vaikutusvoimakkuus muuttuu ja mieliala kohoaa. Hermostoperäisessä kivussa tavanomaiset kipulääkkeet ovat usein tehottomia, mutta välittäjäaineisiin vaikuttavat lääkkeet tehoavat paremmin.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ruokahalun muutokset, painon nousu, sekavuus, muistihäiriöt, uneliaisuus, päänsärky, huimaus, näköongelmat, sydämen toiminnan muutokset, mahavaivat, suun kuivuminen ja hikoilu. Lääke voi heikentää suorituskykyä liikenteessä. Alkoholia tulisi lääkityksen aikana käyttää vain vähän tai ei lainkaan.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana on vältettävä.
Säilytys Ei erityisiä säilytysolosuhteita.
Ulkonäkö 10 mg tabletti: Sininen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.
25 mg tabletti: Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.
50 mg tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.
ATC-koodi N06AA09

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Triptyl 10 mg, 25 mg ja 50 mg kalvopäällysteiset tabletit
amitriptyliinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Triptyl on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Triptyliä
 3. Miten Triptyliä otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Triptylin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Triptyl on ja mihin sitä käytetään

Amitriptyliini kuuluu ns. trisyklisiin mielialalääkkeisiin. Se kohottaa masentuneen mielialaa, mutta ei vaikuta normaaliin mielialaan. Sillä on myös keskittymis- ja aloitekykyä parantava vaikutus. Lisäksi jo pienet amitriptyliiniannokset lievittävät erilaisia pitkään kestäneitä kiputiloja.

Triptyl-tabletteja käytetään eri syistä johtuvien masennustilojen, unettomuuden ja pitkään kestäneiden kiputilojen hoitoon. Lääkäri voi määrätä Triptyl-tabletteja myös muun sairauden hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Triptyliä

Älä ota Triptyliä

 • jos olet allerginen amitriptyliinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on feokromosytooma (adrenaliinia tuottava lisämunuaisytimen kasvain)
 • jos sinulla on hiljattain ollut sydäninfarkti
 • jos sinulla on sydämen haarakatkoksia
 • jos sinulla on hoitamaton silmänpainetauti (viherkaihi eli glaukooma)
 • jos käytät samanaikaisesti ns. epäselektiivisiin monoamiinioksidaasin estäjiin (MAO) kuuluvia lääkkeitä (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Triptyl”).

Triptyliä ei saa käyttää alkoholi-, unilääke tai vahvojen kipulääkkeiden (esim. morfiini) aiheuttamissa myrkytyksissä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Triptyliä

 • jos sairastat maksan, sydämen tai keuhkojen vajaatoimintaa
 • jos sairastat diabetesta (sokeritauti)
 • jos sairastat epilepsiaa
 • jos sinulla on sydämen rytmi- tai johtumishäiriöitä
 • jos sairastat silmänpainetautia (viherkaihi eli glaukooma)
 • jos sairastat Parkinsonin tautia
 • jos sinulla on suurentunut eturauhanen
 • jos jokin muu trisyklinen mielialalääke ei ole sopinut sinulle.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen paheneminen

Jos sinulla on todettu masennus, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia itsesi vahingoittamisesta tai itsemurhasta. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

 • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolestunut käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Joillakin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla masennuslääkkeet voivat laukaista maanisen vaiheen. Siihen kuuluvat ajatuksenriento sekä ylenmääräinen iloisuus ja ruumiillinen aktiivisuus. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, on tärkeää, että otat yhteyttä lääkäriin asianmukaisen hoidon aloittamiseksi.

Lapset ja nuoret

Triptyl-tabletteja ei tule käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon. Ei ole osoitettu, että trisykliset masennuslääkkeet tehoaisivat masennukseen tässä ikäryhmässä. Muita masennuslääkkeitä koskevissa tutkimuksissa niihin on nuorilla ja lapsilla liittynyt lisääntyneitä itsemurhayrityksiä ja itsemurha-ajatuksia sekä vihamielisyyttä. Riskiä ei voida sulkea pois myöskään Triptyl-tablettien osalta. Lisäksi trisyklisiin masennuslääkkeisiin liittyy sydän- ja verisuonihaittojen riski kaikissa ikäryhmissä.

Tämän lääkeryhmän pitkäaikaisen käytön turvallisuutta/vaikutusta lasten ja nuorten kasvamiseen, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehittymiseen ja käyttäytymisen kehitykseen ei tunneta.

Muut lääkevalmisteet ja Triptyl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Älä ota Triptyliä samanaikaisesti epäselektiivisiin monoamiinioksidaasin estäjiin kuuluvien lääkkeiden kanssa (esim. depression hoidossa käytetty moklobemidi ja Parkinsonin taudin hoidossa käytetty selegiliini).

Joidenkin lääkkeiden tai Triptylin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos otat lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • tietyt masennuslääkkeet (imipramiini, desipramiini, klomipramiini, lofepramiini, nortriptyliini, mianseriini)
 • serotonergisesti vaikuttavat lääkkeet (kuten esimerkiksi paroksetiini, fluoksetiini, fluvoksamiini, sertraliini, venlafaksiini)
 • tietyt ahdistus- ja psykoosilääkkeet (perfenatsiini, tioridatsiini, tsuklopentiksoli, haloperidoli, risperidoni)
 • väsyttävät antihistamiinit (allergialääkkeet)
 • tietyt sydän-, verenpaine- ja rytmihäiriölääkkeet (klonidiini, metyylidopa, reserpiini, bretyyli, kinidiini, enkainidi, flekainidi, propafenoni, meksiletiini, alprenololi, metoprololi, propranololi)
 • tietyt epilepsialääkkeet (karbamatsepiini, fenobarbitaali, valproaatti, fenytoiini)
 • Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä levodopa
 • mahalääke simetidiini
 • tietyt kipulääkkeet (dekstropropoksifeeni, kodeiini, tramadoli)
 • sienilääke flukonatsoli
 • alkoholin vieroituslääke disulfiraami (Antabus)
 • verenohennuslääke varfariini
 • kilpirauhashormoni tyroksiini
 • mäkikuismavalmisteet
 • adrenaliini
 • tietyt migreenilääkkeet (triptaanit)
 • yskänärsytystä hillitsevä dekstrometorfaani
 • silmänpainelääke timololi
 • malaria- ja reumalääke klorokiini.

Lisäksi tietyt unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, hermostolääkkeet (sympatomimeetit) voivat voimistaa amitriptyliinin vaikutusta.

Tupakointi voi heikentää Triptylin tehoa.

Triptyl alkoholin kanssa

Triptyl voimistaa alkoholin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Triptyl-tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana, ellei se ole aivan välttämätöntä. Käyttö imetyksen aikana ei myöskään ole suotavaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rauhoittavan ja väsyttävän vaikutuksensa vuoksi Triptyl saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä varsinkin hoidon alussa. Hoidon jatkuessa väsyttävä vaikutus kuitenkin vähenee.

Tärkeää tietoa Triptylin apuaineista

Triptyl tabletit sisältävät apuaineena laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

10 mg tabletit sisältävät apuaineena kokkeniilipunainen A:ta (E 124) ja 25 mg tabletit paraoranssia (E 110), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten Triptyliä otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Triptyl-tablettien annostus on yksilöllinen. Lääkäri määrää sinulle ja sairauteesi sopivan annoksen. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Käyttö lapsille ja nuorille

Triptyl-tabletteja ei tule käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.

Tärkeää

Koska amitriptyliini vähentää syljen eritystä, karieksen (hammasmädän) riski lisääntyy. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia suuhygieniasta erityisen hyvin. Suuta voi kostuttaa vedellä tai esim. nauttia ksylitolituotteita. Tarkistuta hampaasi säännöllisesti.

Jos otat enemmän Triptyliä kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi, ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Vakavan amitriptyliinin yliannostuksen oireet alkavat usein tajunnan tason laskulla ja kouristuksilla.

Jos unohdat ottaa Triptyliä

Jos unohdat ottaa annoksen, jätä se väliin ja ota seuraava annos sen normaalina ajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Triptylin oton

Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita. Annosta pienennetään asteittain lääkärin ohjeen mukaan. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • ruokahalun lisääntyminen, painon nousu
 • ajan ja paikan tajun hämärtyminen
 • muistihäiriöt, koordinaatiohäiriöt, väsymys, uneliaisuus, päänsärky, keskittymisvaikeudet, huimaus, tuntoaistimushäiriöt (esim. pistely, tunnottomuus)
 • silmien mukautumisvaikeudet, mustuaisten laajeneminen, näön hämärtyminen
 • sykkeen nousu, sydämen rytmi- ja johtumishäiriöt
 • pystyasennossa ilmenevä verenpaineen alhaisuus
 • suun kuivuminen, ummetus, pahoinvointi, makuaistin muutokset
 • impotenssi, kestoerektio, ongelmat siemensyöksyssä
 • hikoilu

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • lisääntynyt toimeliaisuus, kiihtynyt mieliala, ahdistuneisuus, unettomuus, painajaisunet
 • silmänpainetaudin aktivoituminen
 • tinnitus
 • verenpaineen nousu
 • oksentelu, ripuli
 • valoyliherkkyys
 • virtsaamiskyvyttömyys

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • verenkuvan muutokset
 • yliherkkyysreaktiot
 • ruokahalun väheneminen, painon lasku
 • hallusinaatioiden lisääntyminen skitsofreniapotilailla, sekavuus (iäkkäillä potilailla)
 • kouristukset
 • sydäninfarkti
 • suolen lamaantuminen, korvasylkirauhasen turvotus
 • maksa-arvojen nousu, ihon, limakalvojen ja silmänvalkuaisten keltaisuus
 • nokkosrokko, ihottuma, kutina, hiusten lähtö
 • rintojen kasvu miehillä, maitovuoto rinnoista
 • kuume

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon:

 • itsemurha-ajatukset, itsemurhakäyttäytyminen


Potilailla, jotka käyttävät trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten Triptyl, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin. Masennuslääkkeiden käytön yhteydessä on erityisesti iäkkäillä henkiöillä havaittu myös veren natriumpitoisuuden laskua.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Triptylin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Triptyl sisältää

 • Vaikuttava aine on amitriptyliinihydrokloridi.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni, piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
 • Triptyl 10 mg tabletin kalvopäällysteen apuaineet ovat polyvinyylialkoholi, makrogoli, titaanidioksidi, talkki, kinoliininkeltainen, indigokarmiini, kokkeniilipunainen A (E 124) ja karnaubavaha.
 • Triptyl 25 mg tabletin kalvopäällysteen apuaineet ovat polyvinyylialkoholi, makrogoli, titaanidioksidi, talkki, kinoliininkeltainen, indigokarmiini, paraoranssi (E 110) ja karnaubavaha.
 • Triptyl 50 mg tabletin kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, titaanidioksidi, laktoosimonohydraatti, makrogoli, triasetiini ja karnaubavaha.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • 10 mg tabletti: Sininen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.
 • 25 mg tabletti: Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.
 • 50 mg tabletti: Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.

Pakkauskoot:
Triptyl 10 mg: 30 ja 100 tablettia
Triptyl 25 mg ja 50 mg: 100 tablettia

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Oyj Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.10.2013


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot