Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

RIVATRIL

Roche Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (16.10.2014) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 0,5 mg  150 kpl  7.24€     
tabletti 2 mg  100 kpl  10.46€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Klonatsepaami.
Käyttötarkoitus Lääke kuuluu bentsodiatsepiineihin. Lääkettä käytetään epilepsian hoitoon yksin tai samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa. Lääke soveltuu erityisesti lapsipotilaille, mutta myös aikuiset voivat sitä käyttää.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkitys aloitetaan tavallisesti pienellä annoksella, jota nostetaan lääkkeen vaikutusta ja haittavaikutuksia tarkkaillen. Lääkitystä lopetettaessa annosta pienennetään asteittain, koska taudin oireet voivat muuten pahentua. Lääkitystä ei saa lopettaa äkillisesti.
Lääkkeen ottaminen Tabletit tulee ottaa runsaan nestemäärän kanssa. Alkoholin käytöstä on paras pidättäytyä hoidon aikana. Lääkitystä ei pidä lopettaa äkillisesti.
Vaikutustapa Lääke vaikuttaa aivojen sähköiseen toimintaan ja siten vähentää lihaskouristuksia ja poissaolokohtauksia.
Haittavaikutukset Lääkkeen yleisimpiin haittavaikutuksiin kuuluvat väsymys, uupumus, huimaus, alentunut reaktiokyky liikenteessä, haparoiva liikkuminen ja ikääntyneillä myös lisääntynyt kaatumisriski. Lääkehoidon aikana ei tulisi käyttää alkoholia.
Raskaus ja imetys Lääkettä käytetään raskauden aikana vain poikkeustapauksissa. Lääke kulkeutuu äidinmaitoon, minkä vuoksi lääkityksen aikana ei tulisi imettää.
Säilytys Alle 25 °C:ssa.
Ulkonäkö 0,5 mg tabletti: keltainen, jakouurre, merkintä: ROCHE 0,5.
2 mg tabletti: valkoinen, ristiuurre, merkintä: ROCHE 2.
ATC-koodi N03AE01

PAKKAUSSELOSTE

Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti
klonatsepaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste.Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään :

 1. Mitä Rivatril on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Rivatrilia
 3. Miten Rivatrilia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Rivatrilin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ RIVATRIL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Rivatrilin vaikuttava aine, klonatsepaami, kuuluu bentsodiatsepiineihin, jotka vaikuttavat pääasiassa keskushermostoon. Tähän lääkeaineryhmään kuuluu mm. antikonvulsiivisia, rauhoittavia ja lihasjännitystä laukaisevia lääkeaineita. Klonatsepaami on antikonvulsiivinen lääkeaine, eli se estää ja vähentää kouristuksia.

Rivatrilia käytetään lasten ja aikuisten epilepsian hoidossa.

Huomaa, että lääkärisi on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muuhun käyttötarkoitukseen kuin edellä mainittuun.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RIVATRILIA

Pienellä määrällä epilepsialääkkeiden, mukaan lukien Rivatril, käyttäjistä on todettu itsetuhoisia ajatuksia (ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta). Jos sinulla esiintyy tällaisia ajatuksia, ota heti yhteyttä lääkäriisi.

Älä käytä Rivatrilia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) bentsodiatsepiineille tai jollekin Rivatrilin apuainelle.
 • jos sinulla on vaikea hengitysvajaus, vaikea maksan vajaatoiminta tai halvausmainen lihasheikkous (myasthenia gravis).

Ole erityisen varovainen Rivatrilin suhteen
Hoidon aikana ei pidä käyttää alkoholia (ks. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö).

Tämä lääke sisältää laktoosia. Älä käytä Rivatril-tabletteja, jos sinulla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Rivatril-hoidon aikana tulee pidättäytyä alkoholin käytöstä, sillä alkoholi voi muuttaa Rivatrilin vaikutusta/tehoa tai aiheuttaa odottamattomia haittavaikutuksia.

Joidenkin lääkkeiden (esim. jotkut epilepsialääkkeet tai kipulääkkeet) on havaittu vaikuttavan Rivatril-hoitoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana, sillä Rivatrilia ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri katso lääkkeen käytön olevan välttämätöntä.

Imetyksen aikana Rivatrilia ei pidä käyttää.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Rivatril voi hidastaa reaktiokykyäsi, jolloin se heikentää suorituskykyä liikenteessä ja koneiden käyttökykyä. Autolla ajoa tai muita tarkkuutta vaativia tehtäviä tulee mieluiten välttää lääkityksen aikana tai ainakin hoidon alkuvaiheessa. Keskustele näistä asioista lääkärisi kanssa.

3. MITEN RIVATRILIA KÄYTETÄÄN

Käytä Rivatrilia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostus säädetään yksilöllisesti ja hoito aloitetaan pienellä annoksella, jota sitten vähitellen nostetaan sopivaan ylläpitoannostukseen. Älä koskaan muuta lääkärin määräämää annostusta.

Rivatril-tabletit otetaan runsaan nestemäärän kanssa.

Mikäli lääkärisi päättää lopettaa Rivatril-hoidon, päivittäistä annostusta tullaan vähentämään asteittain, sillä äkkinäinen lopettaminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Jos käytät enemmän Rivatrilia kuin sinun pitäisi
Yliannostuksen oireet vaihtelevat suuresti eri potilaiden välillä.
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin yliannostustapauksissa.

Jos unohdat käyttää Rivatrilia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Rivatrilkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat väsymys, uneliaisuus, huimaus ja koordinaatiohäiriöt. Kaatumisia ja murtumia on raportoitu bentsodiatsepiinien käyttäjillä. Riski on lisääntynyt iäkkäillä sekä niillä, jotka samanaikaisesti käyttävät rauhoittavia lääkkeitä (alkoholi mukaan lukien). Nämä vaikutukset ovat yleensä tilapäisiä ja vähenevät tavallisesti huomattavasti hoidon aikana.

Ihottumaa, päänsärkyä, reaktiokyvyn alenemista, tilapäistä hiustenlähtöä, pahoinvointia, rintakipua, virtsan pidätysvaikeuksia, ärtyneisyyttä, käyttäytymishäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia on myös esiintynyt.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. RIVATRILIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C:ssa.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Rivatril 0,5 mg tabletti: Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

"Käytettävä viimeistään" -päivämäärä on merkitty sekä ulko- että sisäpakkaukseen. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Rivatril sisältää

 • Vaikuttava aine on klonatsepaami 0,5 mg tai 2 mg.
 • Muut aineet ovat:
  0,5 mg tabletti : laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu perunatärkkelys, punainen ja keltainen rautaoksidi (E 172), talkki, magnesiumstearaatti
  2 mg tabletti : vedetön laktoosi, esigelatinoitu tärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
0,5 mg tabletti: 150 tablettia, lasipurkki (keltainen, jakouurre, halkaisija n. 8 mm, merkintä ROCHE 0,5).

2 mg tabletti: 100 tablettia, lasipurkki (valkoinen, ristiuurre, halkaisija n. 8 mm, merkintä ROCHE 2).

Myyntiluvan haltija
Roche Oy, PL 12, 02181 ESPOO

Valmistaja
Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Saksa

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi
20.3.2013


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot