Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

PANACOD

Sanofi Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
poretabletti 500/30 mg  60 fol  19.39€  0.32€/kpl  substitution-group
poretabletti 500/30 mg  20 fol  12.49€  0.62€/kpl  substitution-group
poretabletti 500/30 mg  100 fol  29.40€  0.29€/kpl  substitution-group
tabletti 500/30 mg  20 fol  6.14€  0.31€/kpl  substitution-group
tabletti 500/30 mg  50 fol  8.50€  0.17€/kpl  substitution-group
tabletti 500/30 mg  100 fol  14.47€  0.14€/kpl  substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Parasetamoli ja kodeiini.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään kivunlievitykseen.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Poretabletit liuotetaan puoleen lasilliseen vettä. Samanaikaisesti ei saa käyttää muita parasetamolia sisältäviä valmisteita.
Vaikutustapa Lääke vaikuttaa kipuaistimukseen aivoissa, useamman eri mekanismin kautta.
Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa ummetusta tai pahoinvointia. Suurina annoksina lääke voi väsyttää, jolloin tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä. Alkoholin käyttöä tulee välttää lääkityksen aikana.
Raskaus ja imetys Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Lääkettä ei pidä käyttää imetyksen aikana.
Säilytys Säilytä alle 25 °C.
Ulkonäkö Tabletti: Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46 x 7,14 mm, merkintä 72M. Poretabletti: Valkea päällystämätön pyöreä tabletti, halkaisija 25 mm.
ATC-koodi N02AA59

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

PANACOD tabletit
PANACOD poretabletit

parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Panacod on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panacodia
 3. Miten Panacodia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Panacodin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
   

1. Mitä Panacod on ja mihin sitä käytetään

Panacod tabletit ja poretabletit on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten särky- ja kiputiloihin.
Panacodia voidaan käyttää yli 12-vuotiaiden lasten lyhytaikaiseen kohtalaisen kivun lievitykseen, kun muut kipulääkkeet, kuten parasetamoli tai ibuprofeeni, eivät yksin riitä.
Tämä valmiste sisältää kodeiinia. Kodeiini kuuluu opioidianalgeettien ryhmään, jotka toimivat kivunlievittäjinä. Sitä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmänä muiden kipulääkkeiden, kuten parasetamolin kanssa.
Kivunlievitys saavutetaan noin ½?1 tunnissa. Paras vaikutus saavutetaan 1?1½ tunnissa.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panacodia

Älä käytä Panacodia

 • jos olet allerginen parasetamolille, kodeiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on sappitiehytvaivoja
 • lasten ja nuorten (0–18-vuotiaiden) kivunlievitykseen obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän vuoksi tehdyn nielu- tai kitarisojen poiston jälkeen
 • jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti
 • jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Panacodia

 • jos sinulla on astma
 • jos sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • jos olet yliherkkä aspiriinille ja/tai tulehduskipulääkkeille.

Älä ylitä suositettuja annoksia, äläkä ota samanaikaisesti muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä. Alkoholin samanaikaista käyttöä tulisi välttää.

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) on raportoitu Panacod-valmisteen käytön yhteydessä. Jos sinulle kehittyy pahenevaa ihottumaa, johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, lopeta heti Panacodin käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymin vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka lievittää kipua. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä kivun lievittämiseen. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö ja käännyttävä lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Panacodia.

Lapset ja nuoret
Käyttö lapsille ja nuorille leikkauksen jälkeen
Kodeiinia ei pidä käyttää kivunlievitykseen lapsille ja nuorille obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän vuoksi tehdyn nielu- tai kitarisojen poiston jälkeen.

Käyttö lapsille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt
Kodeiinia ei suositella lapsille, joilla on hengitysvaikeuksia, koska morfiinimyrkytyksen oireet saattavat olla pahempia näillä lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Panacod
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Tämän lääkkeen vaikutus voi muuttua, jos sitä otetaan samanaikaisesti eräiden muiden lääkkeiden tai alkoholin kanssa.

Panacodin ja seuraavien lääkkeiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa lääkkeiden tehoon:

 • kinidiini (sydämen rytmihäiriölääke)
 • neuroleptit (lääkkeitä joita käytetään psykiatristen oireiden hoitoon)
 • masennuslääkkeet
 • kloramfenikoli (silmätulehduslääke)
 • probenesidi (kihtilääke)
 • varfariini ja muut K-vitamiinin vaikutuksia estävät lääkkeet (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • tietyt epilepsialääkkeet
 • flukloksasilliini (antibiootti).

Älä käytä samanaikaisesti muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä.

Panacod ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Alkoholin samanaikaista käyttöä tulee välttää mahdollisen hengitysdepressiovaikutuksen takia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Parasetamolin käytössä raskauden aikana ei tunneta riskejä.

Panacodin pitkäaikaista käyttöä raskauden aikana ei suositella ja käyttöä on vältettävä viimeisen raskauskolmanneksen ja synnytyksen aikana. Keskustele Panacodin käytöstä lääkärin kanssa.

Älä käytä Panacodia, jos imetät. Parasetamoli, kodeiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Reaktiokyky voi heiketä Panacod-hoidon yhteydessä. Tämä tulee huomioida tarkkuutta vaativissa tehtävissä, esim. autoa ajettaessa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

 

3. Miten Panacodia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää annoksen ja sovittaa sen yksilöllisesti.
Tabletti:
Suositusannos aikuisille: 1?2 tablettia 1?4 kertaa (korkeintaan 8 tablettia) vuorokaudessa.
Suositusannos lapsille: Vähintään 12-vuotiaiden lasten tulee ottaa 1?2 tablettia 6 tunnin välein tarpeen mukaan. Älä ota enempää kuin 6 tablettia vuorokaudessa.
Tabletti niellään riittävän vesimäärän kanssa.
Poretabletti:
Suositusannos aikuisille: 1?2 poretablettia 1?4 kertaa (korkeintaan 8 poretablettia) vuorokaudessa.
Suositusannos lapsille: Vähintään 12-vuotiaiden lasten tulee ottaa 1?2 poretablettia 6 tunnin välein tarpeen mukaan. Älä ota enempää kuin 6 poretablettia vuorokaudessa.
Poretabletti liuotetaan ½ lasilliseen vettä.

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa ottaa Panacodia käyttöön liittyvien vakavien hengitysvaikeuksien riskin vuoksi.

Jos otat enemmän Panacodia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
Yliannostus aiheuttaa hyvin vakavia seurauksia ja jopa kuoleman. Vaikka tuntisit olosi hyväksi, välitön hoito on ensiarvoisen tärkeää viivästyneen vakavan maksavaurion riskin vuoksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä Panacod-hoidon aikana: Väsymys, allergiset reaktiot (joihin voi liittyä sydänperäistä rintakipua), anafylaktinen sokki, hengitysvaikeudet, haimatulehdus, pahoinvointi, ummetus, sappitiehytvaivat, ihottuma, kasvojen, huulien tai kurkun turpoaminen, akuutti yleistynyt ihottumainen märkärakkulaisuus, lääkeaineihottuma, joka toistuu samassa paikassa, maksavaurio, maksan häiriöt, jyvässolukato (agranulosytoosi), valkosolujen vähyys (leukopenia), veren neutrofiilivalkosolujen vähyys (neutropenia), verihiutaleiden määrän väheneminen (trombosytopenia) ja punasolujen kiihtynyt hajoaminen (hemolyyttinen anemia), riippuvuuden kehittyminen. Pitkäaikaiskäytön yhteydessä munuaisvaurion mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, ks. kohta 2).

Maksaan kohdistuvia haittoja saattaa ilmetä jopa ohjeen mukaisia parasetamoliannoksia käytettäessä, lyhyenkin hoitoajan jälkeen ja potilaille, joilla ei ole aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

 

5. Panacodin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panacod sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli 500 mg, kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg.
 • Muut aineet ovat:
  Tabletti: Esigelatinoitu tärkkelys, maissitärkkelys, povidoni, kaliumsorbaatti, mikrokiteinen selluloosa, steariinihappo, talkki, magnesiumstearaatti, kroskarmelloosinatrium (tyyppi A).
  Poretabletti: Natriumvetykarbonaatti, sorbitoli, sakkariininatrium, natriumlauryylisulfaatti, vedetön sitruunahappo, vedetön natriumkarbonaatti, povidoni, silikoniliuos 200/350 (dimetikoni).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tabletti: Valkea kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46 x 7,14 mm, merkintä 72M.
Pakkauskoot: 20, 50 ja 100 tablettia.
Poretabletti: Valkea pyöreä tabletti, halkaisija Ø 25 mm.
Pakkauskoot: 20, 50, 60 ja 100 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki

Valmistaja
Sanofi-Synthelabo Ltd, Production Division, Edgefield Avenue, Fawdon,
Newcastle upon Tyne NE3 3TT, Iso-Britannia
tai (tabletit)
Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Ranska
tai (poretabletit)
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 27.7.2015


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot