Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

OPAMOX

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (14.10.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti 30 mg  30 kpl  8.29€     
tabletti 30 mg  100 kpl  13.97€     
tabletti 50 mg  30 kpl  8.22€    substitution-group
tabletti 50 mg  100 kpl  23.41€    substitution-group
tabletti 15 mg  30 kpl  4.80€    substitution-group
tabletti 15 mg  100 kpl  7.44€    substitution-group

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Oksatsepaami, joka on bentsodiatsepiini.
Käyttötarkoitus Lyhytaikaisen unettomuuden hoito. Lisäksi lääkettä käytetään tilapäisen ahdistuneisuuden ja jännittyneisyyden hoitoon. Unettomuutta voidaan helpottaa myös lääkkeettömillä keinoilla, joista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Heillä käytetään tavallista pienempiä annoksia. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että unettomuuden hoidossa sitä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään kaksi-neljä viikkoa. Ahdistuneisuuden hoidossa lääkettä käytetään enintään pari kuukautta. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään nesteen kera. Unilääkkeeksi se otetaan noin tuntia ennen nukkumaan menoa.
Vaikutustapa Oksatsepaami vaikuttaa aivoissa siten, että se rauhoittaa, väsyttää ja edistää nukahtamista ja nukkumista. Lisäksi se vähentää tuskaisuutta.
Haittavaikutukset Satunnaisessa käytössä lääkkeellä on vähän haittavaikutuksia. Se voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä ja etenkin iäkkäillä muistihäiriöitä ja kaatuilua. Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa. Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen. Lääke voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä, mitä alkoholi voimistaa. Lääkkeen käytön aikana pitää välttää alkoholin käyttöä. Alkoholi, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Mahdollisista muista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.
Säilytys Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).
Ulkonäkö Valkoinen tai melkein valkoinen, päällystämätön, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti.
15 mg: koko 6,9-7,3 mm, koodi ORN 261.
30 mg: koko 8,9-9,3 mm, koodi ORN 262.
50 mg: koko 8,9-9,3 mm, koodi ORN 263.
Tabletti voidaan puolittaa.
ATC-koodi N05BA04


PAKKAUSSELOSTE

Opamox 15 mg tabletti
Opamox 30 mg tabletti
Opamox 50 mg tabletti
oksatsepaami

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Opamox on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Opamoxia
 3. Miten Opamoxia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Opamoxin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

  1. MITÄ OPAMOX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

  Opamoxin vaikuttava aine oksatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin, jotka ovat keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita. Pieninä annoksina oksatsepaami vähentää ahdistusta ja tuskaisuutta, suuremmat annokset saavat aikaan lihasten rentoutumisen sekä edistävät uneen vaipumista tai unen jatkumista.

  Opamoxin käyttöaiheet

  Opamoxia käytetään ahdistuneisuuden, jännitys- ja pelkotilojen sekä unettomuuden hoitoon.
  Sitä voidaan käyttää myös psykoottisissa tiloissa ja vaikeissa depressioissa yhdessä psykoosi- ja masennuslääkkeiden kanssa.

  2. ENNEN KUIN KÄYTÄT OPAMOXIA

  Älä käytä Opamoxia, jos

  • sinulla on todettu myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus)
  • sinulla on pitkittyneitä unenaikaisia hengityskatkoksia (uniapnea)
  • sinulla on todettu vaikea hengityksen vajaatoiminta
  • olet yliherkkä (allerginen) oksatsepaamille tai jollekin muulle bentsodiatsepiinille, tai jollekin muulle Opamox-tablettien aineosalle.

  Ole erityisen varovainen Opamoxin suhteen

  Neuvottele lääkärin kanssa lääkkeen käytöstä, jos sinulla

  • on todettu maksakirroosi
  • on tai on ollut päihdeongelma (alkoholi-, lääke- tai huumausaineriippuvuus).

  Opamoxia ei tule käyttää ainoana lääkkeenä psykoosin tai masennuksen hoidossa.

  Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

  Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

  Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Opamoxin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.
  Tällaisia lääkkeitä ovat:

  • unilääkkeet
  • masennuslääkkeet
  • psykoosilääkkeet
  • epilepsialääkkeet
  • väsyttävät antihistamiinit
  • voimakkaat keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet
  • sisapridi (mahalääke).

  Muista mainita Opamoxin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

  Opamoxin käyttö ruuan ja juoman kanssa

  Lääkkeen voi ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.

  Opamox-hoidon aikana ei saa käyttää alkoholia, koska oksatsepaami ja alkoholi voimistavat toistensa vaikutusta.

  Raskaus ja imetys

  Raskauden tai imetyksen aikana ei tule käyttää mitään lääkkeitä neuvottelematta ensin lääkärin tai apteekin kanssa. Ota yhteys lääkäriin jos epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Opamox heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä erityisesti hoidon alussa, joten autolla ajoa ja koneiden käyttöä tulee välttää.

  Kun Opamoxia käytetään unilääkkeenä, on nukuttava riittävästi. Opamox saattaa silti aiheuttaa uneliaisuutta seuraavana päivänä ja heikentää reaktiokykyä.

  Tärkeää tietoa Opamoxin sisältämistä aineista

  Valmiste sisältää laktoosia 57 mg (15 mg:n tabletti), 114 mg (30 mg:n tabletti) tai 103 mg (50 mg:n tabletti). Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

  3. MITEN OPAMOXIA KÄYTETÄÄN

  Ota Opamoxia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

  Opamox-lääkemääräystä ei voi uusia puhelimitse.

  Tärkeää!

  Opamoxin hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt, koska lääkkeen pitkäaikainen käyttö heikentää sen tehoa ja altistaa tottumiselle ja riippuvuudelle. Unettomuuden hoidossa lääkityksen kesto tulisi rajoittaa muutamasta päivästä kahteen viikkoon, kuitenkin enintään neljään viikkoon, johon sisältyy lääkityksen asteittainen lopettaminen. Ahdistuneisuuden hoidossa lääkitys voi kestää korkeintaan 8–12 viikkoa, johon sisältyy lääkkeen asteittainen lopettaminen.

  Jos käytät Opamoxia unilääkkeenä, varmista, että voit nukkua ilman häiriöitä 7 – 8 tunnin yöunet.

  Jos otat enemmän Opamoxia kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 – 471 977), jos otat (tai joku muu ottaa) vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä, jos potilas on tajuissaan.

  Jos unohdat ottaa Opamoxia

  Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

  Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

  Jos lopetat Opamoxin käytön

  Pitkäaikaista oksatsepaamihoitoa ei saa lopettaa yhtäkkisesti, vaan annostusta on pienennettävä vähitellen. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten ahdistuneisuutta, unettomuutta ja kouristuksia.

  Opamox-hoidon äkillinen lopettaminen voi myös ohimenevästi pahentaa unettomuutta ja ahdistuneisuutta (ns. rebound-ilmiö). Lisäksi voi esiintyä mielialan vaihteluja ja levottomuutta. Tämän välttämiseksi tulee annosta pienentää ja lääkitys lopettaa vähitellen.

  4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

  Kuten kaikki lääkkeet, myös Opamox voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Oksatsepaamin tavallisin haittavaikutus on väsymys/uneliaisuus, johon voi liittyä koordinaatiohäiriöitä, tarkkaavaisuuden vähenemistä, tunne-elämysten latistumista ja sekavuutta. Väsyttävä vaikutus on yleinen erityisesti vanhuksilla. Haittavaikutukset ovat annoksesta riippuvia, voimakkaimmillaan hoidon alussa, ja vähenevät yleensä annosta pienennettäessä. Jatkuva käyttö aiheuttaa riippuvuutta ja heikentää lääkkeen tehoa.

  Myös muistihäiriöitä, haparointia, lihasheikkoutta, huimausta ja päänsärkyä voi ilmetä.

  Harvinaisia haittavaikutuksia ovat verenpaineen lasku, verenkuvan muutokset, mahavaivat, ihottumat, virtsaumpi, suun kuivuminen, ja sukupuolivietin muutokset.

  Iäkkäillä tai muuten heikkokuntoisilla henkilöillä voi harvinaisena haittavaikutuksena ilmetä joskus levottomuutta, ärtyneisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloja, painajaisia, harhoja ja epätarkoituksenmukaista käytöstä. Tällaisessa tapauksessa ottakaa yhteys lääkäriin.

  Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

  5. OPAMOXIN SÄILYTTÄMINEN

  Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. MUUTA TIETOA

  Mitä Opamox sisältää

  • Vaikuttava aine on oksatsepaami, jota on 15 mg, 30 mg tai 50 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, talkki ja magnesiumstearaatti.

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  Opamox on valkoinen tai melkein valkoinen, päällystämätön, tasainen, viistoreunainen,
  jakouurteellinen tabletti, 15 mg: koko 6,9–7,3 mm, koodi ORN 261; 30 mg: koko 8,9–9,3 mm, koodi ORN 262; 50 mg: koko 8,9–9,3 mm, koodi ORN 263.

  Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.

  Myyntiluvan haltija

  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja

  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Orion Pharma
  Tengströminkatu 8
  20360 Turku

  Pakkausseloste tarkistettu

  10.9.2012


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot