Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

NEURAMIN

Orion Pharma
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (07.08.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
injektioneste, liuos 50 mg/ml  50 ml  71.06€  1,421.20€/l   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Tiamiini eli B1-vitamiini.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään B1-vitamiinin puutostilojen korjaamiseen.
Annostus Yleensä lääkäri harkitsee annoksen suuruuden.
Lääkkeen ottaminen Lääkäri tai sairaanhoitaja pistää lääkkeen lihakseen tai joskus myös laskimoon.
Vaikutustapa Tiamiinia tarvitaan mm. hiilihydraattien aineenvaihdunnassa. Tämän vitamiinin tarve kasvaa mm. raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Myös alkoholin suurkäyttäjillä saattaa esiintyä sen puutosta, mikä voi johtaa hermoston toimintahäiriöihin. Pistoksina annettavaa tiamiinia käytetäänkin yleensä tällaisten, vaikeiksi päässeiden puutostilojen korjaamiseen.
Haittavaikutukset Jotkut lääkettä saaneet ovat tulleet sille yliherkiksi, mutta muutoin valmiste ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.
Raskaus ja imetys Lääkettä voi käyttää myös raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.
Säilytys Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C), valolta suojassa alkuperäispakkauksessa.
Ulkonäkö Kirkas, väritön tai hieman kellertävä neste.
ATC-koodi A11DA01

PAKKAUSSELOSTE

Neuramin 50 mg/ml injektioneste, liuos
Tiamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Neuramin on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Neuramin-injektionestettä
 3. Miten Neuramin-injektionestettä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Neuramin-injektionesteen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

  1. MITÄ NEURAMIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

  Neuraminin vaikuttava aine tiamiini on yksi B-vitamiiniryhmän vitamiineista.

  Neuraminia käytetään B1-vitamiinin puutostilojen hoitoon.

  Neuraminia käytetään vain lääkärin määräyksestä. Lääkäri kertoo, mihin tarkoitukseen hän lääkkeen määrää.

  2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NEURAMIN-INJEKTIONESTETTÄ

  Älä käytä Neuramin-injektionestettä

  • jos olet allerginen (yliherkkä) tiamiinille tai Neuraminin jollekin muulle aineelle.
  • yliherkkyysreaktioita voi esiintyä pitkäänkin jatkuneen hoidon jälkeen.

  Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

  Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

  Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.
  Muista mainita Neuramin-injektionesteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

  Raskaus ja imetys

  Neuraminia voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Neuramin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

  Tärkeää tietoa Neuramin-injektionesteen sisältämistä aineista

  Valmiste sisältää etanolia 150 mg/ml. Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla, alkoholisteilla ja suuren riskin ryhmissä kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

  Valmiste sisältää säilytysaineina metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia (0,52 mg/ml ja 0,28 mg/ml), jotka saattavat aiheuttaa allergisia (mahdollisesti viivästyneitä) reaktioita ja poikkeustapauksissa keuhkoputkien supistelua.

  3. MITEN NEURAMIN-INJEKTIONESTETTÄ KÄYTETÄÄN

  Lääkäri määrää annostuksen ja pistoksen antaa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri.

  Aikuisten päivittäinen B1-vitamiinin tarve on 1,0 - 1,6 mg.

  Jos käytät enemmän Neuramin-injektionestettä kuin sinun pitäisi

  Yliannostustapauksessa ota yhteys lääkäriin tai hoitajaan.

  4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

  Kuten kaikki lääkkeet, myös Neuramin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
  Neuramin aiheuttaa harvoin haittavaikutuksia suositusten mukaan annosteltuna. Yliherkkyysreaktioita voi kuitenkin ilmetä.

  Laskimoon tai lihakseen annon yhteydessä harvoin kuvattuja haittavaikutuksia ovat mm. lämmön tunne, kutina, nokkosihottuma, heikkouden tunne, hikoilu, pahoinvointi, rauhattomuus, hengitysvaikeus, kohtauksittain esiintyvä paikallinen iho- tai limakalvoturvotus, keuhkoturvotus ja matala verenpaine. Myös paikallisia injektiokohdan reaktioita kuten ärsytystä ja kipua saattaa esiintyä.

  Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys
  lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

  5. NEURAMIN-INJEKTIONESTEEN SÄILYTTÄMINEN

  Säilytä huoneenlämmössä (15 - 25 °C) suojassa valolta alkuperäispakkauksessa.

  Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. MUUTA TIETOA

  Mitä Neuramin-injektioneste sisältää

  • Vaikuttava aine on tiamiini (B1-vitamiini), jota on 50 mg yhdessä millilitrassa injektionestettä.
  • Muut aineet ovat etanoli (96 %), metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaatti sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

  Lääkevalmisteen kuvaus

  Kirkas, väritön tai hieman kellertävä neste.

  Myyntiluvan haltija

  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja

  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Pakkausseloste tarkistettu

  3.12.2010


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot