Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

COLDREX

GlaxoSmithKline Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (12.06.2015) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti   48 fol  9.61€  0.20€/kpl   
tabletti   24 fol  6.92€  0.29€/kpl   

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Tabletti sisältää asetyylisalisyylihappoa 300 milligrammaa (mg), askorbiinihappoa eli C-vitamiinia 60 mg, guaifenesiinia 50 mg ja kofeiinia 15 mg.
Käyttötarkoitus Lääkettä käytetään lievittämään flunssan eli nuhakuumeen oireita, kuten kuumetta ja särkyä. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön.
Annostus Aikuisille aluksi kaksi tablettia, minkä jälkeen 1 - 2 tablettia tarvittaessa 4 - 5 tunnin välein; enintään 10 tablettia vuorokaudessa. Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Samanaikaisesti ei saa käyttää muita tulehduskipulääkkeitä, sillä teho ei parane, mutta lääkkeiden haitat lisääntyvät.
Lääkkeen ottaminen Tabletti niellään runsaan nesteen kera.
Vaikutustapa Asetyylisalisyylihappo on tulehduskipulääke, joka lievittää särkyä ja alentaa kuumetta. C-vitamiinia voidaan tarvita tavallista enemmän infektion yhteydessä. Guaifenesiini irrottaa sitkeää limaa keuhkoputkista. Kofeiinilla voi olla vähäistä piristävää vaikutusta.
Haittavaikutukset Lääke voi aiheuttaa närästystä tai vatsakipuja. Asetyylisalisyylihappo saattaa aiheuttaa haavaumia mahalaukun limakalvolle, etenkin iäkkäille. Mahahaava-alttiit henkilöt eivät saa käyttää lääkettä. Asetyylisalisyylihappo voi aiheuttaa allergisia reaktioita ja pahentaa astman oireita.
Raskaus ja imetys Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä on syytä neuvotella lääkärin kanssa.
Säilytys Ei vaadi eirtyisolosuhteita.
Ulkonäkö Tabletti on kaksikerroksinen (valkoinen/keltainen), viistoreunainen, valkoisessa kerroksessa on merkintä 'COLDREX'.
ATC-koodi N02BA51

PAKKAUSSELOSTE

Coldrex kaksikerrostabletti
asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini, askorbiinihappo

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coldrexia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

 • Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Coldrex on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Coldrexia
 3. Miten Coldrexia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Coldrexin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ COLDREX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Coldrex tabletti lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Sillä on myös limaa irrottava vaikutus.
Coldrex tabletteja käytetään flunssaan liittyvän kuumeen ja särkytilojen oireenmukaiseen hoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT COLDREXIA

Älä käytä Coldrexia

 • Jos olet allerginen (yliherkkä) asetyylisalisyylihapolle, guaifenesiinille, kofeiinille tai Coldrexin jollekin muulle aineelle.
 • Valmistetta ei suositella lasten ja nuorten ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi, koska virussairauksien yhteydessä se saattaa lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen ensioireina on mm. pitkään jatkuva oksentelu.
 • Henkilöiden, joilla on verenvuototauti, joiden verihiutaleiden määrä on vähäinen tai joilla on mahahaava, ei tule käyttää valmistetta.
 • Henkilöiden, joilla on sydämen tai munuaisten vajaatoiminta tai joiden maksan toiminta on heikentynyt, ei tule käyttää Coldrex tabletteja ilman lääkärin ohjeita.

Ole erityisen varovainen Coldrexin suhteen

 • Coldrex tabletit on tarkoitettu tilapäiseen, muutaman päivän mittaiseen käyttöön. Jos oireesi jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriisi.
 • Muita särkylääkkeitä ei ilman lääkärin määräystä saa käyttää samanaikaisesti.
 • Coldrex tabletit sisältävät kofeiinia, joten jos valmiste otetaan juuri ennen nukkumaanmenoa, se saattaa aiheuttaa unettomuutta herkille. Kofeiini luokitellaan myös dopingaineeksi.
 • Coldrex tabletit saattavat vaikuttaa tiettyihin laboratoriokokeisiin. Tämän vuoksi tablettien käytöstä tulisi aina mainita laboratoriohenkilökunnalle.
 • Valmiste kuuluu lääkeryhmään, joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.


Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, mikäli samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä. Yhtäaikaisesta käytöstä muiden lääkkeiden, etenkin nesteenpoistolääkkeiden, tiettyjen verenpainetta alentavien lääkkeiden (ACE-estäjät), glaukoomalääkkeiden, kortikosteroidivalmisteiden tai verenohennuslääkkeiden kanssa tulee neuvotella ensin lääkärin kanssa. Valmisteen sisältämän kofeiinin vuoksi seuraavien lääkeaineiden samanaikainen käyttö saattaa vaatia annosten tarkistamista: siprofloksasiini, fluvoksamiini ja fenyylipropanoliamiini.

Raskaus ja imetys
Coldrex tabletteja ei tule käyttää raskauden aikana tai imetyksen yhteydessä ilman lääkärin määräystä.
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Tärkeää tietoa Coldrexin sisältämistä aineista
Coldrex tabletti sisältää laktoosia 30 mg. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN COLDREXIA KÄYTETÄÄN

Ota Coldrexia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuiselle on:
alkuannos 2 tablettia tarvittaessa, sen jälkeen 1-2 tablettia tarvittaessa 4-5 tunnin välein.
Korkeintaan 10 tablettia vuorokaudessa.

Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Coldrexia kuin sinun pitäisi
Yliannostustapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.
Yliannostuksen oireita ovat kuivuminen, korvien soiminen, uneliaisuus ja hengityksen tiheneminen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Coldrexkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Coldrex tabletit saattavat aiheuttaa vatsavaivoja, kuten pahoinvointia, ruoansulatuskanavan häiriöitä ja oksentelua sekä levottomuutta. Valmiste saattaa aiheuttaa verenvuotoajan pidentymistä. Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka aikaisemmin ovat saaneet astmaoireita asetyylisalisyylihapon käytön yhteydessä. Jos näitä tai muita haittavaikutuksia esiintyy, tulee lääkäriin ottaa yhteyttä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa
haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa
saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. COLDREXIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä kuivassa paikassa, huoneenlämmössä (15-25 ºC).
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä valmistetta, mikäli läpipainopakkauksen folio on rikki valmistetta ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Coldrex sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat asetyylisalisyylihappo 300 mg, guaifenesiini 50 mg, kofeiini 15 mg ja askorbiinihappo (C-vitamiini) 60 mg.
 • Muut aineet ovat kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, steariinihappo, laktoosimonohydraatti 30 mg, algiinihappo, maissitärkkelys, talkki, esigelatinoitu tärkkelys, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja kinoliinikeltainen (E104).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Coldrex on valkoinen/keltainen kaksikerrostabletti.

Sitä myydään 24 ja 48 tabletin läpipainopakkauksissa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tanska

Valmistaja
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd. Knockbrack Dungarvan
Co. Waterford
Irlanti

tai

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Benzstr. 25
71083 Herrenberg
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare
PL 24
02231 Espoo
p. 010 303030

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 03.04.2014


PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot