Kiitoksia Tohtori.fi lukijoille. Sivusto uudistuu loppuvuoden aikana ja jatkossa löydät Tohtorin sisällön Terve.fi -sivuilta. Tämä takia et mahdollisesti löydä etsimääsi täältä tai sinut ohjataan Terve.fi -sivulle.

Tulosta Tulosta

Lääkeopas

Lääkkeen nimi Vaikuttava aine
    +Tarkennettu haku
Käyttötarkoitus Vaikutustapa Vapaa haku
Itsehoitovalmiste Itsehoitovalmiste
Reseptivalmiste Reseptivalmiste
Korvattavuus Korvattavuus

ADURSAL

Takeda Oy
Vaikuttavat aineet
Hintatiedot (25.12.2016) ja pakkauskoot     Korvatta-
vuus
Vastaavat
valmisteet
tabletti, kalvopäällysteinen 150 mg  100 kpl  43.38€     

Tuotetiedot

+Lue tuotetiedot +Lue pakkausseloste
Vaikuttava aine Ursodeoksikoolihappo eli lyhenteenä UDCA.
Käyttötarkoitus Sappikivien liuottaminen sekä tietyt pitkäaikaiset maksasairaudet. Lääkettä käytetään myös sappileikkauksen jälkeisten vaivojen hoitoon. Sappikivien liuotushoitoon turvaudutaan erityisesti tilanteessa, jossa leikkaus ei tule kyseeseen tai potilas ei sitä halua.
Annostus Lääkärin ohjeen mukaan. Liuotushoidossa lääkettä otetaan yleensä kahtena päiväannoksena, joista toinen otetaan myöhään illalla ennen nukkumaan menoa. Hoito saattaa jatkua parin vuoden ajan.
Lääkkeen ottaminen Tabletit niellään kokonaisina tai puolitettuina runsaan nesteen kera aterian yhteydessä.
Vaikutustapa Lääke liuottaa sappikivien yleisimmin esiintyvää tyyppiä suurella osalla potilaista. Menetelmään turvaudutaan erityisesti kun leikkaus ei huonon yleiskunnon tai potilaan korkean iän vuoksi ole mahdollinen. Lääke myös suojaa vahingoittunutta maksaa haitallisilta sappihapoilta ja korjaa muuttuneita maksa-arvoja.
Haittavaikutukset Lääke aiheuttaa haittavaikutuksia varsin harvoin.
Raskaus ja imetys Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri arvioi sitä välttämättömäksi. Imettämisestä lääkityksen aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa.
Säilytys Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).
Ulkonäkö valkoinen, kuperapintainen, jakouurteinen ja kalvopäällysteinen tabletti, jonka paino on 397 mg, halkaisija noin 11 mm ja korkeus noin 5 mm.
ATC-koodi A05AA02

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
ADURSAL® 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen
ursodeoksikoolihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Adursal on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Adursal-tabletteja
3. Miten Adursal-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Adursal-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Adursal on ja mihin sitä käytetään

Ursodeoksikoolihappo on luonnollinen sappihappo, jota on normaalisti pieniä määriä ihmisen sapessa. Lääkkeenä annettu ursodeoksikoolihappo suojaa sairauksien yhteydessä maksasoluja syrjäyttämällä sapessa olevia maksalle haitallisia sappihappoja. Ursodeoksikoolihappo vähentää sapen kolesterolikyllästeisyyttä ja voi tämän johdosta liuottaa kolesterolista muodostuneita sappikiviä.

Adursal-tabletteja käytetään kroonisissa sapen virtausestettä aiheuttavissa maksasairauksissa, sappikivien liuotushoidossa, sappileikkauksien jälkeisissä sappivaivoissa ja kivuissa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Adursal-tabletteja

Älä käytä Adursal-tabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle (ursodeoksikoolihappo) tai valmisteen jollekin muulle aineelle
- jos sinulla on aktiivisessa vaiheessa oleva maha- tai pohjukaissuolihaava, munuaisten vajaatoiminta, akuutti sappirakon tai -teiden tulehdus, uusiutuva sappikoliikki, pitkälle edennyt maksakirroosi tai maksanulkoisten sappitiehyiden ahtauma tai tukos.

Varoitukset ja varotoimet
Maksan toimintaa seurataan verikokein hoidon aikana sinua hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.
Kun sappikivet liuotushoidon aikana pienenevät, ne saattavat lähteä liikkeelle ja aiheuttaa sappiteiden ahtauma- ja tulehdustiloja. Hakeudu tällaisissa tapauksissa lääkäriin.
Jos sinulle ilmaantuu ripulia, Adursal-annosta pitää pienentää. Jos ripuli jatkuu pitkään, pitää Adursal-hoito lopettaa.

Muut lääkevalmisteet ja Adursal
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Kolestipolia, kolestyramiinia, alumiinihydroksidia tai -oksidia sisältäviä antasideja, muita alumiinia tai magnesiumia sisältäviä lääkkeitä tai muita lääkkeitä, jotka sitovat sappihappoja suolistossa, ei pidä ottaa samanaikaisesti Adursal-tablettien kanssa, koska ne saattavat estää lääkkeen imeytymistä. Jos tällaisia lääkkeitä käytetään samanaikaisesti yhdessä Adursal-tablettien kanssa, pitää lääkkeiden oton välillä pitää vähintään 2 tunnin tauko.
Estrogeenihormonit ja kolesterolin eritystä sappeen lisäävät lääkkeet heikentävät Adursal-tablettien kolesterolikiviä liuottavaa vaikutusta.
Adursal voi vaikuttaa siklosporiinin imeytymiseen suolistosta. Jos käytät siklosporiinia, pitää siklosporiinin pitoisuutta seerumissa seurata ja tarvittaessa muuttaa siklosporiinin annosta.
Yksittäistapauksissa Adursal voi vähentää siprofloksasiinin imeytymistä.
Adursal voi heikentää dapsonin tehoa.
Raskaus ja imetys
Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Adursal-hoidolla ei ole haitallista vaikutusta, tai sillä on vain vähäinen haitallinen vaikutus potilaan kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Adursal-tabletit sisältävät laktoosia
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Adursal-tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille kroonisissa kolestaattisissa maksasairauksissa on 10–15 mg painokiloa kohti vuorokaudessa jaettuna kahteen annokseen.

Sappikivien liuotushoidossa annostus on 8–10 mg painokiloa kohti vuorokaudessa jaettuna kahteen annokseen, joista toinen on otettava myöhään illalla. Jos laskettua vuorokausiannosta ei voi jakaa kahteen yhtä suureen osaan, on suurempi annos otettava illalla. Sappikivien täydellinen liukeneminen saattaa vaatia jopa kahden vuoden hoitoajan.

Kivien liuettua täysin Adursal-hoitoa on syytä jatkaa vielä 3–4 kuukautta kivien uusiutumisen estämiseksi.

Sappileikkauksen jälkeisiin sappivaivoihin 1 tabletti (150 mg) kahdesti vuorokaudessa.

Tabletit tulee ottaa aterian yhteydessä, ja ne on nieltävä kokonaisina tai puolitettuina.

Jos otat Adursal-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Adursal- tabletteja.

Jos unohdat ottaa Adursal-tabletit
Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10:llä sadasta hoidetusta potilaasta):
Ripuli, vaaleat ulosteet, maksaentsyymiarvojen suureneminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmin kuin yhdellä 10 000:sta hoidetusta potilaasta):
Maksakirroosin paheneminen (hoidettaessa primaarista biliaarista kirroosia), voimakas ylävatsakipu, sappikivien kalkkiutuminen, ihottuma (urtikaria).


Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
Www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Adursal-tablettien säilyttäminen

Säilytä valmiste huoneenlämmössä (15–25 ºC).
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Adursal-tabletit sisältävät
- Yksi Adursal-tabletti sisältää vaikuttavana aineena 150 mg ursodeoksikoolihappoa.
- Muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, liivate, magnesiumstearaatti, hypromelloosi ja propyleeniglykoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteinen ja kalvopäällysteinen tabletti

100 tablettia

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy
PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Christiaens, Gentsesteenweg 615, 1080 Bryssel, Belgia tai Takeda GmbH, Production site Oranienburg, Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg, Saksa


Pakkausseloste on tarkistettu 1.12.2014PalveluinfoSivukarttaPalauteMediatiedot